ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr.Pornchai Jullamate
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr.Nisakorn Krungkraipetch
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล
Asst. Prof. Dr.Apa Wangsukpisan
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ถนัดวณิชย์
Asst. Prof. Dr.Yupin Tanatwanit
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Chintana Wacharasin
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof.Nachanok Aiadsuy
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา กันบัวลา
Asst. Prof.Warisa Kanbuala
ผู้ช่วยคณบดี

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada