ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ


ผศ.ดร. อาภา ภัคภิญโญ
Asst. Prof. Dr.Apa Puckpinyo

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
Director of Center for Human Capital Development

Email : apa.pu@buu.ac.th
โทร. 081-9364904

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University