ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
นางดรุณี ชมศรี
Mrs.Darunee Chomsri
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์