คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Head of Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Group

รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri

รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr.Siriwan Sangin

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr.Punyarat Lapvongwatana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr.Usa Chuahorm

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อาจารย์จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi

อาจารย์ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol

อาจารย์ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung

อาจารย์ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong

อาจารย์จิราภา สิงห์ตัน
Jirapha Singtan

อาจารย์มาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์
Marisa Lappermsub

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University