สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
Acting Head of Maternity Nursing and Midwifery Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri

โทร : 038-102861
email : tatiratp@yahoo.com, tatirat@buu.ac.th

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr.Siriwan Sangin

โทร : 038-102824
email : siriwan_y2001@yahoo.com, yuenyong@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr.Punyarat Lapvongwatana

โทร : 038-102860
email : punyarat.la@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr.Usa Chuahorm

โทร : 038-102861
email : usa@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr.Supit Siriarunrat

โทร : 038-102860
email : supits@go.buu.ac.th, supits@buu.ac.th
Profile

อาจารย์จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi

โทร : 038-102858
email : chanthima564@hotmail.com, chanthima2@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol

โทร : 038-10
email : chotip.phon@hotmail.com, chotip.ph@buu.ac.th

ลาศึกษา
Profile

อาจารย์ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung

โทร : 038-102824
email : kaewsirinapa2534@gmail.com, sirinapa.ka@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong

โทร : 038-102824
email : paweena.rayong@gmail.com, paweena.ti@buu.ac.th
Profile

อาจารย์จิราภา สิงห์ตัน
Jirapha Singtan

โทร : 038-10
email : jirapha.1578@gmail.com, jirapha.si@buu.ac.th
Profile

อาจารย์มาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์
Marisa Lappermsub

โทร : 038-10
email : marisa-2541@hotmail.com, marisa.la@buu.ac.th
Profile

อาจารย์เมธาวี พรตเจริญ
Methawee Protcharoen

โทร : 038-10
email : shining-wow@hotmail.com, methawee.pr@buu.ac.th
Profile

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University