คณาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing Group

อาจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Dr.Sawitree Lakthong

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr.Darawan Thapinta

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr.Pornpan Srisopa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr.Jinjutha Chaisena Dallas
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Asst. Prof. Dr.Pichamon Intaput

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Asst. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ อาษารัฐ
Asst. Prof.Tanawan Asarath

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof.Sarawalee Suntornvijitr

อาจารย์ ดร.จันทนา เกิดบางแขม
Dr.Jantana Koedbangkham

อาจารย์ ดร.สาวิตรี หลักทอง
Dr.Sawitree Lakthong
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุดใจ
Dr.pornpun sudjai

อาจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ
Pakinee Detchaiyot

อาจารย์รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee

รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดรชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr.Chanudda Nabkasorn
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada