ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก


นางนฤมล เกตุมาโร
Mrs.naruemon ketmaro

นางสุดารัตน์ ทองมโนกูร
Mrs.Sudarat Thongmanokun

นางมณีรัตน์ ประสิทธิบุญ
Mrs.Maneerat Prasittiboon

นางวรลักษณ์ เกษแก้ว
Mrs.Woraluk Ketkaew

นางสาวรสริน พาแพง
Ms.Rodsarin Phapheaeng

นางสาวลินจง ดวงศรี
Ms.Linchong Duongsri

นางสาวสุภัสสรา ทองดี
Ms.Supassra Thongdi

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University