สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน


รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr.Rungrat Srisuriyawate

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri

โทร : 038-102844
email : stoonsiri@yahoo.com, siriporn@buu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Pornnapa Homsin

โทร : 038-102842
email : phomsin09@gmail.com, pornnapa@buu.ac.th
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate

โทร : 038-102842
email : rungrat@go.buu.ac.th, rungrat@buu.ac.th

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Profile

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr. Wannarat Lawang

โทร : 038-102843
email : lawang@go.buu.ac.th, lawang@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch

โทร : 038-102840
email : nisakorn@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe

โทร : 038-102844
email : larnkha@gmail.com, patcharh@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรัญญากร วิริยะ
Asst. Prof. charunyakorn Viriya

โทร : 038-102844
email : viriya.ao@gmail.com, charunyakorn@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof. Pachara Photihung

โทร : 038-102843
email : pp.pachara@hotmail.com, pachara@buu.ac.th
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof. Arisara Ritngam

โทร : 038-102844
email : arisara@buu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี
Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof. Sutharat Chamnanchang

โทร : 038-102840
email : sutharat_cham@hotmail.com, sutharat@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ดร. ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Dr. Trakulwong Luecha

โทร : 038-102844
email : trakulw@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา
Profile

อาจารย์ อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai

โทร : 038-102843
email : a.ano@hotmail.com, anochat@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน
Achariyaporn Detyotin

โทร : 038-10
email : achariyaporn.de@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ กัญญ์กุลณัช รามศิริ
Kankunlanad Ramsiri

โทร : 038-10
email : kankunlanad.ra@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ชโลธร สุขมา
Chalothon Sukma

โทร : 038-10
email : Jomchalothon@gmail.com, chalothon.su@buu.ac.th
Profile

อาจารย์ ร.ต.อ. พิษณุ คำนวน
Pol. Capt. Pitsanu Khamnuan

โทร : 038-102840
email : nudundee555@gmail.com, pitsanu.kh@buu.ac.th
Profile