คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร. ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr. Chanudda Nabkasorn


โทร : 038-102867
email : chanuddan@yahoo.com, chanudda@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy(Ph.D.) (Medical Science) WAKAYAMA MEDICAL UNIVERSITY

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - วิจัยทางการพยาบาล
     - พยาธิและสรีรวิทยาทางการพยาบาลจิตเวช

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2566
เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความฉลาดทางสังคมและความสุขของนิสิตพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของนักศึกาพยาบาล (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 33 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Predictive Factors of Depression among Senior High School Students (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Effects of Exercise Program on Lung Capacity and Depression among Female Adolescents with Depressive Symptoms (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่เหตุการณ์รุนแรง จังหวัดปัตตานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Factors Related to Adversity Quotient of Nurses in Chonburi Cancer Hospital (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาหลังคลอดครั้งแรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการดูแลแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มบําบัดด้วยศิลปะต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อการรับรู้ความสามารถของตนและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดด้วยงานศิลปะต่อความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมวาดภาพเสริมสร้างความหวังต่อความหวังในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายต่อภาวะซึมเศร้าและฮอร์โมนคอร์ติซอล ในวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะซึมเศร้า (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ศิลปกรรมบําบัดแบบกลุ่มต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดรายบุคคลทางความคิดและพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดที่เน้นการหาทางออกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจรายบุคคลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และความต้องการรักษาของผู้ป่วยโรคติดสุรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อความหวังและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสื่อสารอารมณ์ขั้นต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อความเครียดและการรับรู้ภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University