คณาจารย์


รองศาสตราจารย์ ดร. พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Assoc. Prof. Dr. Pichamon Intaput


โทร : 038-102867
email : mouth.mind@gmail.com, rodjana@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (พยาบาล) วิทยาลัยเกื้อการุณย์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม) (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) (การพยาบาล (นานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     - การการบำบัดเสริมทางการพยาบาลและการดูแลเพื่อประคับประคอง
     - การใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพองค์รวม
     - ศิลปะภาวนาในการเยียวยาและพัฒนาจิตวิญญาณ
     - จิตบำบัดแบบซาเทียร์

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
การพัฒนาแอปพลิเคชัน “สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน” สำหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพการดูแลผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชต่อความพร้อมในการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลศรีราชา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ความพร้อมและความต้องการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติและภาคีเครือข่ายในชุมเขตจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการกับอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2559
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 14 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Predictive Factors of Depression among Senior High School Students (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - The Needs of Thai family caregivers and their readiness to provide care for people with psychosis: a qualitative approach (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตเวชของญาติผู้ดูแล จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - Making it better: Experiences of Thai caregivers in managing psychotic symptoms of persons with schizophrenia (ชื่อแรก) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผู้ดูแลไทย: การแสวงหาการช่วยเหลือญาติที่เป็นโรคจิตเภท (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - Effects of foot reflexology on insomnia in patients, with major depressive disorder (ผู้ร่วม) [Pubmed][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3][TCI กลุ่มที่ 1][สมศ.]
2550
บทความวิจัย - ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนและความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University