งานประชุมวิชาการลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 Reliability and validity of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) in women during the six-month postpartum period: Pilot study
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อแรก
Walsh, S.J. ผู้ร่วม
Lucas, R. ผู้ร่วม
Cong, X. ผู้ร่วม
2 Self-management of breast and nipple pain intervention and genetic variations effect on postpartum depressive symptoms
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อแรก
Young, E. ผู้ร่วม
Zhang, Y. ผู้ร่วม
ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
กรรณิกา ตรีคำ ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
อนันตศักดิ์ จันทรศรี ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
3 Effectiveness of Interventions to Prevent Adolescent Pregnancy: An Integrated Review
Aranya Thongkorna ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
4 The Effectiveness of Dyadic Care Management Programs of Informal Caregivers for Persons with Dementia on Well-being Outcomes: A Systematic Review
Panawat Sanprakhona ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
5 Effectiveness of Self-management support program on obesity among faculty of medicine, Burapha Univerity staffs
Suranartwatchawong, K. ชื่อแรก
Pongsangphun, P. ผู้ร่วม
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
6 Perceptions of Mothers on Father’s Support During Early Infants Breastfeeding
พรพรรณ ศรีโสภา ชื่อแรก
Lapierre, R. ผู้ร่วม
Walsh, S. ผู้ร่วม
Lucas, R. ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ
นงลักษณ์ พรมมาพงษ์ ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นรรัตน์ สายจันทร์ ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ศรีสรลักษ์ สุมงคล ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
4 ภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ศตวรรษ อุดรศาสตร์ ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ อิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน
นุจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
รสสุคนธ์ จารุวรรณบำรุง ชื่อแรก
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง
พรรณงาม วรรณพฤกษ์ ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ลลิดา ปักเขมายัง ชื่อแรก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
10 Analyzing and synthesizing the palliative care system providing continuum care from healthcare services to homes in end-of-life patients in the east of Thailand
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
อังคนา จงเจริญ ผู้ร่วม
11 Factors predicting loneliness of hospitalized cancer patients in Chonburi Cancer Hospital
Laddawal Vonk ชื่อแรก
12 Suffering among mothers with low birth weight infant at sick new born care unit
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วม
13 The Promotion to grow upside down for villagers of ban Thakhonyang, Kantharawichai Sub-District, Mahasarakham Province.
Cumrae N. ชื่อแรก
Inchai P. ผู้ร่วม
Inchai P. ผู้ร่วม
Saowakontha S. ผู้ร่วม
Piboon K. ผู้ร่วม
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
14 Effectiveness of self-management support program on knowledge, exercise behavior and blood sugar levels among type 2 diabetes patients
Phuangchumpa, S. ชื่อแรก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
Pongsangpun, P. ผู้ร่วม
Jaidee, W. ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 การเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี ชื่อหลัก
หทัยชนก เผ่าวิริยะ ผู้ร่วม
2 การเล่านิทานสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนป่วยในโรงพยาบาล
วชรีกร อังคประสาทชัย ชื่อหลัก
3 การสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างพยาบาลหลายรุ่นอายุในองค์กรพยาบาล
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล ชื่อหลัก
4 พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
นาตยา แสงใส ชื่อแรก
นารีรัตน์ บุญเนตร ชื่อหลัก

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ต่อการรับรู้การจัดการตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
กิตติมา มุสิกวัด ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
2 ผลของการจัดการพยาบาลแบบทีมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านสุขภาพของมารดาที่มารับการผ่าตัดคลอด
พิมพ์ฉวี เตชะภัทร ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
3 ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการรับรู้การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหิน
พาภรณ์ เยาว์วัฒนานุกูล ชื่อแรก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อาภา หวังสุขไพศาล ผู้ร่วม
4 FACTORS PREDICTING POSTOPERATIVE FATIGUE AMONG PATIENTSWITH CLOSED FRACTURE OF LEG UNDERGOING INTERNALFIXATION SURGERY IN KHANH HOA GENERAL HOSPITAL VIETNAM
Nguyen Thi ThuyTrang ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
5 Effectiveness of Thi-chi exercise program on pulmonary function among COPD patients in Panatnikom hospital, Chon Buri province
Krongchon, N. ชื่อแรก
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วม
Opawongsapat, D. ผู้ร่วม
Pongsangpun, P. ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 Relationship between Activities of Daily Living and Depression with Fear of Falling among Vietnamese Older Adults
Oanh Tran Thi Hoang ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 องค์ประกอบและระดับสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในโรงพยาบาลชุมชน.
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
2 ปัจจัยทำนายสัมพันธภาพระหว่างบิดาวัยรุ่นกับบุตรวัยทารก
อารี ฉะอ้อนโฉม ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
3 ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกแรกเกิดป่วย
เพ็ญประภา อัศวศิลาวสุกุล ชื่อหลัก
มณีรัตน์ ภาคธูป ผู้ร่วม
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
4 Factors associated with self-care behaviors among school-age Children with Thalassemia in Thai Nguyen Viet Nam
Nguyen Thi PhungMinh ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
5 อิทธิพลของพื้นอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับเด็กและภาพแบบการเลี้ยงดูที่มีต่อความวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียนที่มารับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
อภิฤดี นาคปทุมสวัสดิ์ ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
6 Factors Associated with Mothers Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka Bangladesh
Happy Bandana Biswas ชื่อหลัก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
7 ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อความปวดของทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย
สุรีทร ส่งกลิ่น ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
8 Factors Related To Eating Behavior Among Pregnant Women in Rangpur Bangladish
Jasmine Akhter ชื่อหลัก
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วม
อุษา เชื้อหอม ผู้ร่วม
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในจังหวัดชลบุรี
ไพฑูรย์ พันธ์แตง ชื่อหลัก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ ผู้ร่วม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ผู้ร่วม
10 ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกในพนักงานเก็บขนข้อมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ยุพา ดาวเรือง ชื่อหลัก
ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ร่วม
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วม
11 ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา
ปภาวรินทร์ สุวรรณเพชร ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
สายใจ พัวพันธ์ ผู้ร่วม
วารี กังใจ ผู้ร่วม
12 ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของ สแวนสันต่อการทำกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
อัญชุลี ไชยวงศ์น้อย ชื่อหลัก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
วารี กังใจ ผู้ร่วม
13 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารยากลุ่มเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สมบัติ วงค์เตจา ชื่อหลัก
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ ผู้ร่วม
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
14 A Part to Know a Patient: Listening to Patient s Illness Narrative among Undergraduate Nursing Students
สาวิตรี หลักทอง ชื่อหลัก
Sangduan Apiratanawong ผู้ร่วม
Prisanna Akaratanapol ผู้ร่วม
Irma Nurbaeti ผู้ร่วม
สายใจ พัวพันธ์ ผู้ร่วม
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวขณะผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก
สุวดี มีสมบูรณ์ ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง
สุภาพ เหมือนชู ชื่อหลัก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
วริยา วชิราวัธน์ ผู้ร่วม
17 ปัจจัยทำนายอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
พนาวรรณ บุญพิมล ชื่อหลัก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
18 ปัจจัยทำนายคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
วันเพ็ญ เทศวิรัช ชื่อหลัก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
19 ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเท้า และพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า
มณกร ศรีแป๊ะบัว ชื่อหลัก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วม
20 ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร
รัชดา เย็นสวัสดิ์ ชื่อหลัก
วริยา วชิราวัธน์ ผู้ร่วม
พูลพงศ์ สุขสว่าง ผู้ร่วม
21 ปัจจัยด้านโภชนาการที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต
อภิญญา กุลทะเล ชื่อหลัก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
22 Factors Actors Related to Self-Care Practice in Asthmatic Patients at Rajshahi in Bangladesh
Kamruzzaman Mohammod ชื่อหลัก
Wanlapa Kunsongkiet ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
23 Factors related to preoperative anxiety among patients undergoing abdominal surgery in Thai Nguyen Hospital Vietnam
Tran Van Loi ชื่อหลัก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
24 Factors predicting physical activity among persons with type 2 diabetes in Thai Nguyen Hospital Vietnam
Nguyen Thi MaiHuong ชื่อหลัก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
25 Factors Related to Health-related Quality of among Heart Failure Patients in VinhPhuc Province VietNam
Oanh Thi Duong ชื่อหลัก
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม
Supaporn Duangpaeng ผู้ร่วม
26 Factors Related Health Behaviors of Vietnamese Patients with Hypertension
Tran Anh Vu ชื่อหลัก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
นฤมล ปทุมารักษ์ ผู้ร่วม
Supaporn Dungpeng ผู้ร่วม
27 Factors Related To Outpatient Sstisfaction with Health Care Services in a Specialized Public Hospital in Dhaka Bangladesh
Md.Badsha Miah ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
28 Job stress coping strategies and burmout among nursing staffs in county general hospitals in Kenya
Faith Mutisya ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
29 Factors predicting job satisfaction among staff nurses in general hospitals under Ministry of Health in The North of Vietnam
Phuong Thi MinhTrinh ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
30 Relationships Between Organizational Commitment Supervisory Support and Job Satisfaction of Nurses in a Public Specilized Hospital Bangladesh
Mazumder Bishwajit ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
31 Relationships Between Occpational Stress Career Growth and Organizational Commitment Among Nurses of a Medical College Hospital Rangpur Bangladesh
Haque Md. Akramul ชื่อหลัก
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ ผู้ร่วม
32 ผลของการนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนดระยะให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการดูดนม
ศิริเพ็ญ ลิมปธรรม ชื่อหลัก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
33 ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง
คิ้ม ทศพักดิ์ ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา ผู้ร่วม

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
2 ตัวประกอบและระดับสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
3 ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออก
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
4 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
พิศมัย พันธุ์พืช ชื่อแรก
พิศมัย พันธุ์พืช ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
รวีวรรณ เผ่ากัณหา ผู้ร่วม
5 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
พิศมัย พันธุ์พืช ชื่อแรก
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
รวีวรรณ เผ่ากัณหา ผู้ร่วม
6 อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสื่อสารทางเพศ และการเฝ้าสังเกตของบิดามารดาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอยต้น
กรรนิกา บัญญัติ ชื่อแรก
มณีรัตน์ ภาคธูป ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
7 Factors Predicting Quality of Sleep amo0ng Postoperative Patients with Major Abdominal Surgery in Binh Duong Hospital, Vietnam
Xuan Thi TruongNguyen ชื่อแรก
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
8 Factors Related to Quality of Life among Breast Cancer Survivors in Thai Nguyen, Vietnam
Thanh Duc Nguyen ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
9 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ปภาพสวีร์ เจริญพัฒนาภัค ชื่อแรก
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
10 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
กฤชภาษร แสวงทรัพย์ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
11 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ณัฐนิชา ศรีละมัย ชื่อแรก
นฤมล ธีระรังสิกุล ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
12 การพัฒนารูปแบบสารนิทัศน์ทางการพยาบาล แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
กัญญณวัลย์ เดชโพธิ์แก้ว ชื่อแรก
จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ร่วม
ประนอม โอทกานนท์ ผู้ร่วม
13 ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน
ณัฐกานต์ สำเนียงเสนาะ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
14 ประสบการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกภายหลังการรักษาด้วยรังสี
พัชรินทร์ แก้วรัตน์ ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
15 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพยาบาลที่สัมผัสกับยาเคมีบำบัด
เกรียงไกร ผูกจิตร ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
ยุวดี ลีลัคนาวีระ ผู้ร่วม
16 ผลของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับจำหน่ายผู้ป่วยจากหอบำบัดวิกฤตต่อความวิตกกังวลก่อนการจำหน่าย และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอบำบัดวิกฤต
ณัฐิดา บุญมี ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง
ปณิดา ดวงใจ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
18 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะได้รับยาต้านไวรัสของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี
วรรณภา งอกอ่อน ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วม
19 ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เดือน ฟองหิรัญรัตน์ ชื่อแรก
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
20 ประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังของสมาชิกครอบครัว
สมฤดี ดีนวนพะเนา ชื่อแรก
วัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของนักศึกาพยาบาล
อารีรัตน์ พะวินรัมย์ ชื่อแรก
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วม
ชนัดดา แนบเกษร ผู้ร่วม
22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง
รัตนรัตน์ ธนเจริญชนันชัย ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
23 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง
บงกช นิลอ่อน ชื่อแรก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
24 ตัวประกอบและระดับสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป
อำไพย์ ขอพึ่ง ชื่อแรก
จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
25 ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออก
วัชรา ขาวผ่อง ชื่อแรก
จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ร่วม
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วม
26 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สังวาลย์ สกะมณี ชื่อแรก
จุฬาลักษณ์ บารมี ผู้ร่วม
อารีรัตน์ ขำอยู่ ผู้ร่วม
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี
สุภาพร แสงหล้า ชื่อแรก
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วม
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ร่วม
28 ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
ทิพากร วิบูลย์ศักดิ์ ชื่อแรก
วริยา วชิราวัธน์ ผู้ร่วม
เขมารดี มาสิงบุญ ผู้ร่วม
29 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง
สายทอง โกสินทรจิตต์ ชื่อแรก
วารี กังใจ ผู้ร่วม
ชมนาด สุ่มเงิน ผู้ร่วม
30 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี
นงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช ชื่อแรก
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วม
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วม
31 ผลของโปรแกรมการชี้แนะเพื่อสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สุขฤทัย ฉิมชาติ ชื่อแรก
อาภรณ์ ดีนาน ผู้ร่วม
สุภาภรณ์ ด้วงแพง ผู้ร่วม
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
รัชดาภรณ์ ไผ่จันทร์ ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ ผู้ร่วม
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน
โสภา หมู่ศิริ ชื่อแรก
นิภาวรรณ สามารถกิจ ผู้ร่วม
ยุพิน ถนัดวณิชย์ ผู้ร่วม

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada