โครงการวิจัยลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก
กาญจนา พิบูลย์ หัวหน้าโครงการฯ
จุฑามาศ แหนจอน ผู้ร่วมโครงการฯ
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
พวงทอง อินใจ ผู้ร่วมโครงการฯ
สุมิตร คุณเจตน์ ผู้ร่วมโครงการฯ
อุทิศ บำรุงชีพ ผู้ร่วมโครงการฯ
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วมโครงการฯ
2 นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วมโครงการฯ
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วมโครงการฯ
3 ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ หัวหน้าโครงการฯ
วัชรา ตาบุตรวงศ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนออนไลน์ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี หัวหน้าโครงการฯ
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ ผู้ร่วมโครงการฯ
5 การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความยากในการกำกับอารมณ์ฉบับสั้น ภาษาไทย ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
พรพรรณ ศรีโสภา หัวหน้าโครงการฯ
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วมโครงการฯ
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วมโครงการฯ
เรืองเดช ศิริกิจ ผู้ร่วมโครงการฯ
6 ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตพยาบาลจากการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19
อาทิตยา อติวิชญานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
จินตนา วัชรสินธุ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
พรพรรณ ศรีโสภา ผู้ร่วมโครงการฯ
7 การพัฒนารูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัชรา ตาบุตรวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ ผู้ร่วมโครงการฯ
วะนิดา น้อยมนตรี ผู้ร่วมโครงการฯ
วัลย์พร วรพรพงษ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
หฤษฏ์ เซี่ยงหว็อง ผู้ร่วมโครงการฯ
วารี กังใจ ผู้ร่วมโครงการฯ
8 การจัดการอาการและการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ We safe@Home
ปวีณา ติวาสิริพงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วมโครงการฯ
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วมโครงการฯ
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วมโครงการฯ
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วมโครงการฯ
วิชชาภรณ์ คิดสำโรง ผู้ร่วมโครงการฯ
9 ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ธนวรรณ อาษารัฐ หัวหน้าโครงการฯ
ชรัญญากร วิริยะ ผู้ร่วมโครงการฯ
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วมโครงการฯ
นนทกร ดำนงค์ ผู้ร่วมโครงการฯ
พัชรินทร์ พูลทวี ผู้ร่วมโครงการฯ
วริษา กันบัวลา ผู้ร่วมโครงการฯ
วิชชาภรณ์ คิดสำโรง ผู้ร่วมโครงการฯ
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วมโครงการฯ
สาวิตรี หลักทอง ผู้ร่วมโครงการฯ
10 ผลของการใช้งานแอพพลิเคชั่น “กินยากันนะ” ผ่านทางสมาร์ทโฟนต่อความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเภท: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
พรพรรณ สุดใจ หัวหน้าโครงการฯ
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้ร่วมโครงการฯ
เวทิส ประทุมศรี ผู้ร่วมโครงการฯ
11 ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ หัวหน้าโครงการฯ
กัญญ์กุลณัช รามศิริ ผู้ร่วมโครงการฯ
ปาจรา โพธิหัง ผู้ร่วมโครงการฯ
พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ผู้ร่วมโครงการฯ
12 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา
กัญญ์กุลณัช รามศิริ หัวหน้าโครงการฯ
พรนภา หอมสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
ปาจรา โพธิหัง ผู้ร่วมโครงการฯ
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ ผู้ร่วมโครงการฯ
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง ผู้ร่วมโครงการฯ
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป
นิสากร กรุงไกรเพชร หัวหน้าโครงการฯ
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วมโครงการฯ
วริษา กันบัวลา ผู้ร่วมโครงการฯ
ธนวรรณ อาษารัฐ ผู้ร่วมโครงการฯ
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วมโครงการฯ
14 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง ท้องถิ่นและกลไกเติบโตใหม่
พัชรินทร์ พูลทวี หัวหน้าโครงการฯ
ภัทรพล ขวัญสุด ผู้ร่วมโครงการฯ
อรทัย สุทธโส ผู้ร่วมโครงการฯ
ภาภรณ์ เรืองวิชา ผู้ร่วมโครงการฯ
พันกร บุญมา ผู้ร่วมโครงการฯ
15 การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
วรรณรัตน์ ลาวัง หัวหน้าโครงการฯ
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม ผู้ร่วมโครงการฯ
กาญจนา พิบูลย์ ผู้ร่วมโครงการฯ
ตระกูลวงศ์ ฦๅชา ผู้ร่วมโครงการฯ
อโนชา ทัศนาธนชัย ผู้ร่วมโครงการฯ
วิภา วิเสโส ผู้ร่วมโครงการฯ
ตฤณ ศิริพงษ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
สายฝน ม่วงคุ้ม ผู้ร่วมโครงการฯ
พงศกร ช้างผึ้ง ผู้ร่วมโครงการฯ
เพ็ญพิชฎา โยธินสิริทอง ผู้ร่วมโครงการฯ
รัชนี สรรเสริญ ที่ปรึกษาโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
กนก พานทอง ผู้ร่วมโครงการฯ
ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ร่วมโครงการฯ
ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ร่วมโครงการฯ
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
พักตร์วิภา โพธิ์ศรี ผู้ร่วมโครงการฯ
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
สรัญญา สิริกุลศรุตา ผู้ร่วมโครงการฯ
อุทิศ บำรุงชีพ ผู้ร่วมโครงการฯ
2 ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
นิสากร กรุงไกรเพชร ผู้ร่วมโครงการฯ
สุวรรณี มหากายนันท์ ผู้ร่วมโครงการฯ
3 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
วิชชาภรณ์ คิดสำโรง หัวหน้าโครงการฯ
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส ผู้ร่วมโครงการฯ
วิภา วิเสโส ผู้ร่วมโครงการฯ
4 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ชนาภา งามฉาย หัวหน้าโครงการฯ
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี ผู้ร่วมโครงการฯ
ศิรินภา แก้วพวง ผู้ร่วมโครงการฯ
อารียา สมรูป ผู้ร่วมโครงการฯ
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์
ศิรินภา แก้วพวง หัวหน้าโครงการฯ
วรรณี เดียวอิศเรศ ผู้ร่วมโครงการฯ
ชนาภา งามฉาย ผู้ร่วมโครงการฯ
อารียา สมรูป ผู้ร่วมโครงการฯ
6 ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
วัชรา ตาบุตรวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
พรชัย จูลเมตต์ ผู้ร่วมโครงการฯ
7 การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย
สาวิตรี หลักทอง หัวหน้าโครงการฯ
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ ผู้ร่วมโครงการฯ
ภาคิณี เดชชัยยศ ผู้ร่วมโครงการฯ
นุจรี ไชยมงคล ผู้ร่วมโครงการฯ
พรชัย ทุมมา ผู้ร่วมโครงการฯ
สุกัญญา สุวิถี ผู้ร่วมโครงการฯ
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วมโครงการฯ
วณิตา ขวัญสำราญ ผู้ร่วมโครงการฯ
ชลาลัย เปียงใจ ผู้ร่วมโครงการฯ
9 ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
นนทกร ดำนงค์ หัวหน้าโครงการฯ
ปณิชา พลพินิจ ผู้ร่วมโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะภาวะผู้นำทางการพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
สหัทยา รัตนจรณะ หัวหน้าโครงการฯ
2 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่ออาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย
ณชนก เอียดสุย หัวหน้าโครงการฯ
3 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนิสิตพยาบาล
รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี หัวหน้าโครงการฯ
4 ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ที่มีไขมัน ในเลือดผิดปกติต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และระดับไขมันในเลือด
วริษา กันบัวลา หัวหน้าโครงการฯ
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
อารียา สมรูป หัวหน้าโครงการฯ
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก
พัชรินทร์ พูลทวี หัวหน้าโครงการฯ
7 สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พรชัย จูลเมตต์ หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
ยุพิน ถนัดวณิชย์ หัวหน้าโครงการฯ
2 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ
ปณิชา พลพินิจ หัวหน้าโครงการฯ
3 พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ หัวหน้าโครงการฯ
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม หัวหน้าโครงการฯ
5  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของแรงงานไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย
จันทนา เกิดบางแขม หัวหน้าโครงการฯ
6 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดชลบุรี
ช่อทิพย์ ผลกุศล หัวหน้าโครงการฯ
ศิริวรรณ แสงอินทร์ ผู้ร่วมโครงการฯ
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานกรดโฟลิกของสตรีตั้งครรภ์
ศิรินภา แก้วพวง หัวหน้าโครงการฯ
8 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี หัวหน้าโครงการฯ
9 การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย
นุจรี ไชยมงคล หัวหน้าโครงการฯ
10 ปัจจัยทำนายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
ร.อ.หญิง นาตยา แสงใส หัวหน้าโครงการฯ
11 ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาต่อเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หัวหน้าโครงการฯ
12 Development of Community Model applying Community Participation Concept to Improve Quality of Life of Residents living in Map Ta Phut Industrial Estate
พรชัย จูลเมตต์ หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 การประเมินความต้องการรับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พัชรินทร์ พูลทวี หัวหน้าโครงการฯ
2 รูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้ความสามารถด้านการเรียนในนักศึกษาพยาบาล
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการฯ
3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส ผู้ร่วมโครงการฯ
วณิตา ขวัญสำราญ ผู้ร่วมโครงการฯ
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล ผู้ร่วมโครงการฯ
4 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความฉลาดทางสังคมและความสุขของนิสิตพยาบาล
ชนัดดา แนบเกษร หัวหน้าโครงการฯ
5 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย
นุชนาถ แก้วมาตร หัวหน้าโครงการฯ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ หัวหน้าโครงการฯ
7 ประสบการณ์การดูแลเพื่อการตายดีที่บ้านโดยสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
วิภา วิเสโส หัวหน้าโครงการฯ
8 สมรรถนะวิชาชีพสาหรับการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ยุพิน ถนัดวณิชย์ หัวหน้าโครงการฯ
9 พฤติกรรมการรังแกผู้อื่นและการตกเป็นเหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ของนิสิตพยาบาล
หทัยชนก เผ่าวิริยะ หัวหน้าโครงการฯ
10 ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และอำนาจทำนายต่อความสามารถในการทำงานของพนักงานขับรถพยาบาล
นิสากร กรุงไกรเพชร หัวหน้าโครงการฯ
11 ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย
พจนารถ สารพัด หัวหน้าโครงการฯ
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคออฟฟิตซินโดรมกับพฤติกรรมการป้องกันโรคออฟฟิตซิน โดรม ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปาจรา โพธิหัง หัวหน้าโครงการฯ
13 พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลภายหลังการเกิดกลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน : การศึกษาติดตามไปข้างหน้าในระยะเวลา 3 เดือน
ปณิชา พลพินิจ หัวหน้าโครงการฯ
14 การรับรู้ของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร ต่อการได้รับการดูแลอย่างเอื้ออาทรจากพยาบาล
อังคนา จงเจริญ หัวหน้าโครงการฯ
15 ประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด
สาวิตรี หลักทอง หัวหน้าโครงการฯ
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หัวหน้าโครงการฯ
17 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจริยธรรมของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
สาวิตรี วงศ์อินจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ
18 ปัจจัยทำนายความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก
ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส หัวหน้าโครงการฯ
19 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วณิตา ขวัญสำราญ หัวหน้าโครงการฯ
20 ความกลัวการหกล้ม การจำกัดกิจกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุในชุมชนในจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทย
วะนิดา น้อยมนตรี หัวหน้าโครงการฯ
21 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วมโครงการฯ
22 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
23 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความรุนแรงจากคู่ในสตรี
นารีรัตน์ บุญเนตร หัวหน้าโครงการฯ
24 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
พรชัย จูลเมตต์ หัวหน้าโครงการฯ
25 ความพร้อมและความต้องการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของญาติและภาคีเครือข่ายในชุมเขตจังหวัดชลบุรี
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ หัวหน้าโครงการฯ
26 รูปแบบการดูแลความสุขสบายในการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
ยุพิน ถนัดวณิชย์ หัวหน้าโครงการฯ
27 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น สมาร์ทการดูแล เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
วรรณรัตน์ ลาวัง หัวหน้าโครงการฯ
28 การพัฒนารูแบบการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตภาคตะวันออก
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ หัวหน้าโครงการฯ
29 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ภาคตะวันออก
นิสากร กรุงไกรเพชร หัวหน้าโครงการฯ
30 บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 การพัฒนาแบบประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
2 การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมาก
ศิริวรรณ แสงอินทร์ หัวหน้าโครงการฯ
3 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
4 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวันรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
5 การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
6 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
7 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดาที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย
ณัชนันท์ ชีวานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
8 ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่กลับเป็นซ้ำ
วริษา กันบัวลา หัวหน้าโครงการฯ
9 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดชลบุรี
สุธารัตน์ ชำนาญช่าง หัวหน้าโครงการฯ
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปุวยในนักศึกษาพยาบาล
ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล หัวหน้าโครงการฯ
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
นนทกร ดำนงค์ หัวหน้าโครงการฯ
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง
ณชนก เอียดสุย หัวหน้าโครงการฯ
13 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
14 ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
พรนภา หอมสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ หัวหน้าโครงการฯ
16 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
สราวลี สุนทรวิจิตร หัวหน้าโครงการฯ
17 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ภาคิณี เดชชัยยศ หัวหน้าโครงการฯ
18 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน
โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม หัวหน้าโครงการฯ
19 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
อาทิตยา อติวิชญานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
20 ประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการกับอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ หัวหน้าโครงการฯ
21 ความปลอดภัยในการทำงาน พฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเทศไทย
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ
22 ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
อาภา หวังสุขไพศาล หัวหน้าโครงการฯ
23 ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ของนิสิตคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา ผู้ร่วมโครงการฯ
สหัทยา รัตนจรณะ ผู้ร่วมโครงการฯ
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนิสิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พิชามญชุ์ อินทะพุฒ หัวหน้าโครงการฯ
3 การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ
วัลภา คุณทรงเกียรติ หัวหน้าโครงการฯ
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
สิริพิมพ์ ชูปาน หัวหน้าโครงการฯ
5 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในจังหวัดชลบุรี
ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ หัวหน้าโครงการฯ
6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อารีรัตน์ ขำอยู่ หัวหน้าโครงการฯ
7 ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน
วชรีกร อังคประสาทชัย หัวหน้าโครงการฯ
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด
นุชนาถ แก้วมาตร หัวหน้าโครงการฯ
9 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศศิธร กรุณา หัวหน้าโครงการฯ
10 รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
สายฝน ม่วงคุ้ม หัวหน้าโครงการฯ
11 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
12 การลดปัจจัยเสี่ยงและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
อาภรณ์ ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
13 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการมองโลกทางบวกและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติดของเยาวชนที่ใช้สารเอมเฟตามีน
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพของครอบครัวกับภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
อโนชา ทัศนาธนชัย หัวหน้าโครงการฯ
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวทางทะเลของผู้ประกอบการแนวชายฝั่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชรัญญากร วิริยะ หัวหน้าโครงการฯ
3 การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา หัวหน้าโครงการฯ
4 ปัจจัยทำนายความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการฯ
5 แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี หัวหน้าโครงการฯ
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ดรุณี ชมศรี หัวหน้าโครงการฯ
7 การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับและความสามารถในการปฎิบัติกิจกรรมในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย
นิภาวรรณ สามารถกิจ หัวหน้าโครงการฯ
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ภาวนา กีรติยุตวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
9 การพัฒนาระบบแนะนำการพยาบาลญาติผู้ดูแลคนพิการ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล : การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ
วรรณรัตน์ ลาวัง หัวหน้าโครงการฯ
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศ และความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ หัวหน้าโครงการฯ
11 การพัฒนารูปแบบการแปลงองค์ความรู้สู่การปฎิบัติการพยาบาลครอบครัว
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
12 ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประภัสสร พลาบดีวัฒน หัวหน้าโครงการฯ
13 โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม
นุจรี ไชยมงคล หัวหน้าโครงการฯ
14 การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
15 การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วารี กังใจ หัวหน้าโครงการฯ
16 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล
วารี กังใจ หัวหน้าโครงการฯ
17 รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบในชุมชนชายทะเล ในชุมชนชายทะเล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ฉันทนา  จันทวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
18 รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
สายฝน ม่วงคุ้ม หัวหน้าโครงการฯ
19 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง
จินตนา วัชรสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
ณัชนันท์ ชีวานนท์ ผู้ร่วมโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล
นิสากร กรุงไกรเพชร หัวหน้าโครงการฯ
2 ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา
ปาจรา โพธิหัง หัวหน้าโครงการฯ
3 การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
วัลภา คุณทรงเกียรติ  หัวหน้าโครงการฯ
4 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดวงใจ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าโครงการฯ
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขตจังหวัดชลบุรี
ณัชนันท์ ชีวานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
6 การประเมินความต้องการจำเป็น ของพยาบาลเวชปฎิบัติ ในการปฎิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะ ในเขตภาคตะวันออก
ชรัญญากร วิริยะ หัวหน้าโครงการฯ
7 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติที่สัมผัสเสียงดัง จังหวัดระยอง
เจนจิรา เจริญการไกร หัวหน้าโครงการฯ
8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง
อริสรา ฤทธิ์งาม หัวหน้าโครงการฯ
9 การจัดการโปรแกรมการยศาสตร์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดกลุ่มอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างกระดูก ด้วยกระบวนการการดำเนินงานด้านการยศาสตร์ ในโรงงานแปรรูปยางพาราขั้นต้น จังหวัดระยอง
ฉันทนา จันทวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
10 ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านของนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกในหอผู้ป่วย
ภรณี พวงแก้ว หัวหน้าโครงการฯ
11 ความชุก และปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์มากเกินเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ
12 โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม
นุจรี ไชยมงคล หัวหน้าโครงการฯ
13 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันต่อสภาวะอาการ สมรรถนะทางกาย สภาวะการทำหน้าที่ และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สุภาภรณ์ ด้วงแพง หัวหน้าโครงการฯ
14 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ
อาภรณ์  ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
15 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
อาภรณ์  ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
16 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
วชิราภรณ์ สุมนาวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
17 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย
สมสมัย รัตนกรีฑากุล หัวหน้าโครงการฯ
18 การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
19 การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วารี กังใจ หัวหน้าโครงการฯ
20 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ
วารี กังใจ หัวหน้าโครงการฯ
21 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก
สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน
1 ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ
วัชรา ตาบุตรวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
2 พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล
นุจรี ไชยมงคล หัวหน้าโครงการฯ
3 ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล
บุญญาภา โพธิ์เกษม หัวหน้าโครงการฯ
4 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิ่งดาว การะเกต หัวหน้าโครงการฯ
5 ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการฯ
6 การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการพยาบาลผู้สูงอายุและทักษะการคิดอย่างมีนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา หัวหน้าโครงการฯ
7 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
วะนิดา น้อยมนตรี หัวหน้าโครงการฯ
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หัวหน้าโครงการฯ
9 การให้ความหมายต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในนิสิตที่มีพฤติกรรมการเสพติด
พรพรรณ ศรีโสภา หัวหน้าโครงการฯ
10 ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
สายใจ พัวพันธ์ หัวหน้าโครงการฯ
11 ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุก
พรชัย จูลเมตต์ หัวหน้าโครงการฯ
12 การส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโดยการใช้สีภายในบ้านที่เหมาะกับการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ความสว่างต่างระดับ
นารีรัตน์  สังวรวงษ์พนา หัวหน้าโครงการฯ
13 ความเครียด สาเหตุความเครียด และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาลในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
จิรกุล ครบสอน หัวหน้าโครงการฯ
14 ผลของโปรแกรมป้องกันการเริ่มต้นสูบบุหรี่ที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐานวัยรุ่นตอนต้น จ.ชลบุรี
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ หัวหน้าโครงการฯ
15 การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ประนอม โอทกานนท์ หัวหน้าโครงการฯ
16 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ
อาภรณ์ ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
17 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
อาภรณ์ ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
18 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
วชิราภรณ์ สุมนาวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ
19 การลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจวาย
อาภรณ์ ดีนาน หัวหน้าโครงการฯ
20 ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองที่เน้นการสร้างสุขในผู้เป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยง
วริยา  วชิราวัธน์ หัวหน้าโครงการฯ
21 รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่บ้าน
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ หัวหน้าโครงการฯ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada