หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตร
    ชื่อเต็ม : หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)
    ชื่อย่อ : พย.บ. (B.N.S.)

ระยะเวลาการศึกษา
       ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
   จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
  ก  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
      ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต    
      99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        English for Communication    
      99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6)  
       

Collegiate English

   
      99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        English Writing for Communication    
      ภาษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต    
      22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)  
        Thai Language Skills for Communication    
             
    - กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต 
      59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล 2 (1-3-2)  
        Marine Travel Medicine    
      85111059 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3)  
        Exercise for Quality of Life    
             
    - กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   7 หน่วยกิต 
      25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)  
        Economics of Everyday Life    
      40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2 (2-0-4)  
        Contemplative Education for Self Development    
      87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3 (3-0-6)  
        Natural Disasters    
             
    - กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4 หน่วยกิต 
      42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 2 (2-0-4)  
        Systems Thinking and Problem Analysis    
      77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 2 (2-0-4)  
        Arts and Creativity    
             
    - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยกิต 
      24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ 3 (3-0-6)  
        Information Skills in Knowledge-based Society    
         
         
  ข   หมวดวิชาเฉพาะ   107  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   28  หน่วยกิต 
      10710159 จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล 1 (1-0-2)  
        Psychology for Nursing    
      10720259 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล 3 (3-0-6)  
        Pathophysiology for Nursing    
      10720359 โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Nutrition for Nurses    
      10720459 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Aesthetic Relationship for Nursing    
      10730559 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล 3 (3-0-6)  
        Nursing Research and Inquiry    
      30510159 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-3-4)  
        Microbiology and Parasitology    
      30811659 ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Physics for Nursing    
      31620259 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ์ 2 (2-0-4)  
        Biochemistry for Health Science    
      68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์์ 2 (2-0-4)  
        Basic Human Anatomy    
      68010259 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ 1 (0-3-1)  
        Basic Human Anatomy Laboratory    
      68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล 4 (3-3-6)  
        Human Physiology for Nursing    
      79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)  
        Principle of Pharmacology    
             
    - กลุ่มวิชาชีพ   79  หน่วยกิต 
      - รายวิชาทฤษฎี 51 หน่วยกิต    
      10120159 การพยาบาลชุมชน 1 2 (2-0-4)  
        Community Nursing I    
      10140259 การพยาบาลชุมชน 2 2 (2-0-4)  
        Community Nursing II    
      10140359 การพยาบาลชุมชน 3 2 (2-0-4)  
        Community Nursing III    
      10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6)  
        Maternity Nursing and Midwifery I    
      10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6)  
        Maternity Nursing and Midwifery II    
      10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2 (2-0-4)  
        Adult Nursing I    
      10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (3-0-6)  
        Adult Nursing II    
      10330359 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 3 (3-0-6)  
        Adult Nursing III    
      10420159 กฎหมาย จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาล 1 1 (1-0-2)  
        Laws, Ethics and Nursing Professional Development    
      10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2 2 (2-0-4)  
        Law, Ethics and Professional Nursing II    
      10420359 การบริหารการพยาบาล 1 (1-0-2)  
        Nursing Administration    
      10440459 การบริหารการพยาบาล 2 2 (2-0-4)  
        Nursing Administration II    
      10520159 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3 (3-0-6)  
        Gerontological Nursing    
      10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing I    
      10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing II    
      10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 2 (2-0-4)  
        Mental Health and Psychiatric Nursing III    
      10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Basic Concepts in Nursing    
      10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล 2 (2-0-4)  
        Nursing Theory    
      10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1 3 (1-4-4)  
        Fundamental  Nursing  I    
      10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2 4(2-4-6)  
        Fundamental  Nursing  II    
      10820159 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ 2(2-0-4)  
        Nursing Care for Well Children and Adolescents    
      10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3(3-0-6)  
        Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation    
             
      - รายวิชาปฏิบัติ 28 หน่วยกิต    
      10120459 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 1 (0-4-1)  
        Practicum of Community Nursing I    
      10140559 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2 (0-8-2)  
        Practicum of Community Nursing II    
      10140659 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3 2 (0-8-2)  
        Practicum of Community Nursing III    
      10230359 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 (0-12-3)  
        Maternity Nursing and Midwifery Practicum I    
      10240459 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 (0-12-3)  
        Maternity Nursing and Midwifery Practicum II    
      10330459 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (0-12-3)  
        Practicum of Adult Nursing I    
      10340559 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 (0-8-2)  
        Practicum of Adult Nursing II    
      10440559 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล 2 (0-8-2)  
        Practicum of Nursing Administration    
      10530259 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 (0-8-2)  
        Practicum of Gerontological Nursing    
      10640459 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 (0-8-2)  
        Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I    
      10640559 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 1 (0-4-1)  
        Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II    
      10721059 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 (0-8-2)  
        Practicum of Fundamental Nursing    
      10820359 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ 1(0-4-1)  
        Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents    
      10830459 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 2 (0-8-2)  
        Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation    
         
         
  ค   หมวดวิชาเลือกเสรี   หน่วยกิต 
    - รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์    
      10120759 การพยาบาลอาชีวอนามัย 2 (1-3-2)  
        Occupational Nursing    
      10420659 แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ 2 (2-0-4)  
       

Introduction for Business Conceptsin Health Care Services

   
      10420759 วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ 2 (2-0-4)  
        Culture and Health    
      10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ 2 (2-0-4)  
        Culture and Elderly Care    
      10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Natural Approach to Holistic Care    
      10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2 (2-0-4)  
        Life Skills for Mental Health Promotion    
      10721159 ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล 2 (2-0-4)  
        English for Nurses    
      10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Holistic Health Promotion    
      10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา 2 (1-3-2)  
        Mindfulness Cultivation for Wisdom    
      10741459 การพยาบาลสาธารณภัย 2 (2-0-4)  
        Disaster Nursing    
      10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก 2 (2-0-4)  
        Play and Development in Early Childhood    
             
    - รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย    
      10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 2 (1-2-3)  
        First Aid and Basic Life Support    
      10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ 2 (2-0-4)  
        Culture and Elderly Care    
      10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Natural Approach to Holistic Care    
      10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 2 (2-0-4)  
        Life Skills for Mental Health Promotion    
      10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)  
        Holistic Health Promotion    
      10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา 2 (1-3-2)  
        Mindfulness Cultivation for Wisdom    
      10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก 2 (2-0-4)  
        Play and Development in Early Childhood    
             
   

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)

   

ลำดับที่

หลักสูตร

อัตรา (บาท)

หมายเหตุ

1.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ตลอดหลักสูตร

217,670

การเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
แบบค่าหน่วยกิตตามรายวิชา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563

2.

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

(ก) สำหรับนิสิตภาคปกติ นิสิตไทย
(1) ภาคต้น/ภาคปลาย
(2) ภาคฤดูร้อน

 

 

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

 

 

28,000
14,000

การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

(ข) สำหรับนิสิตภาคปกติ นิสิตต่างชาติ
(1) ภาคต้น/ภาคปลาย
(2) ภาคฤดูร้อน

 

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

 

48,000
24,000

     
     
     

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada