หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

          

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program (English Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science (English Program)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.N.S. (English Program)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ และมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม
7. แสดงออกถึงภาวะผู้นำทางการพยาบาล มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

122 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

86 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

          กลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต

95110159

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน *
English for Everyday Use

3 (3-0-6)

95110259

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Advanced Communication

3 (3-0-6)

95110359

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Writing

3 (3-0-6)

* กรณีที่นิสิตชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ หรือชาวไทย ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์การรับเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรฯ (ตามประกาศของ คณะพยาบาลศาสตร์) สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) ตามรายวิชาที่กำหนดไว้หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ

ภาษาอื่น ๆ จำนวน 3 หน่วยกิต

95116659

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน **
Chinese for Everyday Use

3(3-0-6)

95110559

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ***
Thai for Everday Use

3(3-0-6)

** กรณีนิสิตที่เป็นชาวจีน ให้เรียนวิชา 95110559 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แทน วิชา 95116659 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

*** กรณีที่เป็นนิสิตชาวต่างชาติและต้องการพัฒนาทักษะการพูด-การฟังภาษาไทย ให้เรียนวิชา 95110559 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แทนวิชา 95110159 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

          กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต

95115859

การป้องกันตัว
Self Defense

1 (0-2-1)

95121759

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Marine Evironment and Ecotourism

2 (2-0-4)

          กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต

95111859

วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย
Contemporary Asian Cultures

3 (3-0-6)

95114759

ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
Leadership in the 21st Century

3 (3-0-6)

          กลุ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 6 หน่วยกิต

95114559

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
Critical Thinking, Problem Solving, and Complex Analysis

3 (3-0-6)

95114459

มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล
Critical Perspectives on Digital Society

3 (3-0-6)

          กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

95113059

จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Ethical Information Technology in Knowledge-based Society

3 (3-0-6)

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

86 หน่วยกิต

          หมวดพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต

30510161

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3 (2-2-5)

31620261

ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science

2(2-0-4)

68010161

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy

2 (2-0-4)

68010261

ปฏิบัติกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory

1 (0-2-1)

68011261

สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐานสำหรับการพยาบาล
Basic Human Physiology for Nursing

3 (2-2-5)

79223561

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of Pharmacology

3 (3-0-6)

11310161

โภชนศาสตร์สำหรับการพยาบาล
Nutrition for Nursing

1 (1-0-2)

11310261

จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล
Psychology for Nursing

1 (1-0-2)

11320361

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
Pathophysiology for Nursing

2 (2-0-4)

          หมวดวิชาชีพ 68 หน่วยกิต

รายวิชาทฤษฎี 32 หน่วยกิต

11320461

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theories and Concepts

2 (2-0-4)

11320561

การพยาบาลพื้นฐาน 1
Fundamental Nursing I

3 (2-2-5)

11320661

การพยาบาลพื้นฐาน 2
Fundamental Nursing II

3 (2-2-5)

11320761

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต
Nursing Care for Adults and Elderly with Acute and Critical Illness

2 (2-0-4)

11320861

การพยาบาลชุมชน
Community Nursing

2 (2-0-4)

11320961

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ
Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn

3 (3-0-6)

11331261

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
Basic Medical Care

1 (1-0-2)

11331361

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Nursing Care for Children and Adolescents

3 (3-0-6)

11331461

การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration

1 (1-0-2)

11331561

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง
Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition

3 (3-0-6)

11331861

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental Health and Psychiatric Nursing

3 (3-0-6)

11331961

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต
Nursing Care for Adults and Elderly with Chronic Illness and End of Life

2 (2-0-4)

11342661

จริยธรรม กฎหมาย และวิชาชีพการพยาบาล
Ethics, Law and Professional Nursing

2 (2-0-4)

11342761

การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล
Nursing Research and Information

2 (2-0-4)

รายวิชาปฏิบัติ 36 หน่วยกิต

11321061

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
Practicum of Community Nursing

2 (0-6-4)

11321161

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Practicum of Fundamental Nursing

3 (0-9-6)

11331661

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต
Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Acute and Critical Illness

3 (0-9-6)

11331761

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
Practicum of Nursing Care for Well Children and Adolescents

2 (0-6-4)

11332061

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation

3 (0-9-6)

11332161

ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
Practicum of Basic Medical Care

3 (0-9-6)

11332261

ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ
Practicum of Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn

3 (0-9-6)

11342361

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing

3 (0-9-6)

11342461

ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง
Practicum of Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition

4 (0-12-8)

11342561

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต
Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Chronic Illness and End of Life

4 (0-12-8)

11342861

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
Practicum of Community Mental Health and Psychiatric Nursing

2 (0-6-4)

11342961

ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
Practicum of Nursing Administration

2 (0-6-4)

11343061

ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร
Practicum of Nursing in Selected Area

3 (0-9-6)

3.2 หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

11313161

การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก
Play and Development in Early Childhood

2 (2-0-4)

11323261

การพยาบาลสาธารณภัย
Disaster Nursing

2 (2-0-4)

11323361

วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ
Culture and Health

2 (2-0-4)

11333461

ธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพ
Naturopathy for Health Care

2 (2-0-4)

11333561

แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ
Introduction for Business Concepts in Health Care Services

2 (2-0-4)

11333661

การพยาบาลอาชีวอนามัย
Occupational Nursing

2 (2-0-4)

11333761

ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
Issues, Trends and Nursing Professional Development

2 (2-0-4)

11333861

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
Health Counseling

2 (2-0-4)

11333961

การพยาบาลนานาชาติ
International Nursing

2 (2-0-4)

** นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน หรือนอกสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่

หลักสูตร

อัตรา (บาท)

หมายเหตุ

1.

(ก) สำหรับนิสิตภาคปกติ นิสิตไทย
(1) ภาคต้น/ภาคปลาย
(2) ภาคฤดูร้อน

 

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

 

89,000
44,000

การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

(ข) สำหรับนิสิตภาคปกติ นิสิตต่างชาติ
(1) ภาคต้น/ภาคปลาย
(2) ภาคฤดูร้อน

 

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

 

109,000
54,000

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada