หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนชื่อปริญญา :

        ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

        ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

อักษรย่อ :

        ภาษาไทย : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

        ภาษาอังกฤษ : M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือที่เกี่ยวข้องโดยมีสมรรถนะ ดังนี้

1. ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและดำเนินชีวิตฺ
2. ประยุกต์ความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาตะวันออกในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนางานบริการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมการบริการสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างสร้างสรรค์
4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ สามารถสร้างสัมพันธภาพ และทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษาค้นคว้า จัดการข้อมูล ใช้สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการเรียนการสอน

ในและนอกวัน-เวลาราชการ (วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

38 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

23 หน่วยกิต

วิชาแกน

9 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

14 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา

3.1 หมวดวิชาบังคับ

23 หน่วยกิต

3.1.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.1.2 วิชาเฉพาะ

14 หน่วยกิต

10150160

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1
Advanced Community Nursing I

2(2-0-4)

10150260

การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2
Advanced Community Nursing II

2(2-0-4)

10150360

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Community Nurse Practitioner I

2(2-0-4)

10150460

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Community Nurse Practitioner II

2(2-0-4)

10150560

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
Practicum in Advanced Community Nursing

3(0-9-3)

10160660

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Practicum in Community Nurse Practitioner

3(0-9-3)

3.2 หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับการพัฒนาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาย่อย

10160760

การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ
Community Nursing in the Aggregates

3(2-3-4)

10160860

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ
Strategies for Health Promotion

3(2-3-4)

10160960

การพยาบาลอาชีวอนามัย
Occupational Health Nursing

3(2-3-4)

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่ม ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดในสถาบัน หรือนอกสถาบันที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง

3.3 หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10169960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

วัน-เวลาการเรียน
          แบบเต็มเวลา เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน)
          แบบไม่เต็มเวลา เรียนวันและนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และ เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน กรณีรายวิชาปฏิบัติ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50
          3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)
แบบเต็มเวลา 134,400 บาท แบ่งชำระ 4 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,600 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,600 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 33,600 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,600 บาท
แบบไม่เต็มเวลา 168,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 18,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 5 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 18,000 บาท


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLOs)

PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

PLO 1.1 มีวินัย ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
PLO 1.2 มีจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการสุขภาพ การวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
PLO 1.3 ให้เหตุผลและตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการสุขภาพ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
PLO 1.4 ให้คำปรึกษาและชี้แนะทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ

PLO 2 อธิบายเชื่อมโยงศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้

PLO 2.1 อธิบายหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รวมทั้งกระบวนการวิจัยและสถิติ
PLO 2.2 เชื่อมโยงศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างลึกซึ้งและทันสมัย

PLO 3 สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

PLO 3.1 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ
PLO 3.2 คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบในการออกแบบและดำเนินการพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

PLO 4 บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแก่ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกพลวัตรทางสุขภาพ โดยคำนึงถึงพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

PLO 4.1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
PLO 4.2 เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินและจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและระบบสุขภาพและระบบสุขภาพ
PLO 4.3 พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนให้สามารถประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองแบบองค์รวม
PLO 4.4 ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกพลวัตรทางสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมเป็นพี่เลี้ยงและต้นแบบในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

PLO 5 มีภาวะผู้นำ ทักษะการประสานความร่วมมือ ทักษะการบริหารจัดการดูแลสุขภาพตามแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ มีความไวเชิงวัฒนธรรม มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ รวมทั้งให้คุณค่าต่อตนเองและต่อวิชาชีพการพยาบาล

PLO 5.1 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง
PLO 5.2 ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้รับบริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
PLO 5.3 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการดูแลสุขภาพตามแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงกฎหมายและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เวชปฏิบัติชุมชน
PLO 5.4 แสดงออกถึงความตระหนักและเคารพสิทธิ คุณค่าความแตกต่าง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นในพหุวัฒนธรรม
PLO 5.5 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง
PLO 5.6 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเองและวิชาชีพ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและกล่าวถึงวิชาชีพในทางที่ดีงามกับสังคม

PLO 6 มีทักษะการสื่อสารทางสุขภาพกับผู้รับบริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

PLO 6.1 สร้างและรักษาสัมพันธภาพ รวมทั้งติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพกับผู้รับบริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
PLO 6.2 เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเชิงวิชาชีพในหลากหลายรูปแบบ

PLO 7 มีทักษะการจัดการข้อมูล เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และชีวสถิติในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

PLO 7.1 รวบรวม วิเคราะห์ ตัดสินคุณค่า เลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
PLO 7.2 พัฒนาสารสนเทศทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
PLO 7.3 วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เลือก และใช้ข้อมูลทางชีวสถิติในการดูแลสุขภาพ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada