หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชื่อหลักสูตร :

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)

อักษรย่อ :

พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)

M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

ปรัชญาของหลักสูตร :

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ว่า มนุษย์มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาได้ มิติสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ สุขภาวะทางจิตเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพที่จะยึดกุมสุขภาวะในมิติอื่นๆ ให้ปรับตัวประสานกันอย่างครอบคลุม การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาวะ รังสรรค์ความรู้สู่กระบวนการคิด ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตในการพัฒนาตนและผู้รับบริการสู่ภาวะสุขภาพที่มีดุลยภาพ รวมทั้งมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมสังคมแห่งธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างของการทำงานที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจแบบพหุภาคีในการทำงานอย่างมีความสุข เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :

          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพการพยาบาล

สถานที่จัดการเรียนการสอน :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร :

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2
-หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
-วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาที่ต้องศึกษา

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

-ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

2(2-0-4)

-สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

2 (2-0-4)

-นโยบายและระบบสุขภาพ

2(2-0-4)

-การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

<

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต

-พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2(2-0-4)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

2 (2-0-4)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

2 (2-0-4)

-การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

3 (0-9-3)

-การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

3 (0-9-3)

หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) *

-สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3 (3-0-6)

-การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ

3 (3-0-6)

-พุทธศาสนาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3 (3-0-6)

*นิสิตสามารถเลือกทะเบียนรายวิชาเลือกที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาอื่น

หมวดวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

-วิทยานิพนธ์

12 (0-0-36)
วัน-เวลาการเรียน
          แบบเต็มเวลา เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน)
          แบบไม่เต็มเวลา เรียนวันและนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และ เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน กรณีรายวิชาปฏิบัติ)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50
           3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)
แบบเต็มเวลา 132,000 บาท แบ่งชำระ 4 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4       33,000 บาท
แบบไม่เต็มเวลา 165,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3       16,500 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 5       33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 6       16,500 บาท


แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2

10650160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Patho-Physiology and Pharmacology for Psychiatric and Mental Health Nursing

2

10650260

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

2

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3

10650360

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II

2

10650460

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing I

3

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10660560

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing II

3

วิชาเลือก

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

6


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO)

PLO 1.1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย จริยธรรมเชิงวิชาการ
PLO 1.2 สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้รับบริการ
PLO 1.3 ให้คำปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพิทักษ์สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้รับบริการ
PLO 2.1 อธิบายในศาสตร์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง รวมทั้งกระบวนการวิจัยและสถิติ
PLO 2.2 วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง รวมทั้งกระบวนการวิจัยและสถิติ
PLO 3.1 สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
PLO 3.2 สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้รับบริการ ที่มีปัญหาซับซ้อนหรือปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
PLO 3.3 เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เหมาะสม
PLO 3.4 สามารถจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้รับบริการและครอบครัวให้สามารถประเมินและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 3.5 เป็นพี่เลี้ยงหรือต้นแบบในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชแลสุขภาพจิตขั้นสูง
PLO 3.6 ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้รับบริการ และครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบ
PLO 3.7 สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพทางเลือกมาใช้
PLO 3.8 สามารถทำวิจัย/โครงการ/สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PLO 4.1 แสดงภาวะผู้นำ สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง
PLO 4.2 มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้รับบริการ
PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
PLO 4.4 มีความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่าของวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
PLO 5.1 มีทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PLO 5.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อการติดตามเฝ้าระวังและการจัดการกับความเสี่ยง
PLO 5.3 สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ/ ทีมพยาบาลและ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
PLO 5.4 เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมีมาตรฐาน


สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University