หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

อักษรย่อภาษาไทย: พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

วัตถุประสงค์ :

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทำวิจัยและงานวิชาการ และ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
2. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4. มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการข้อมูลทางการพยาบาล และการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
6. มีภาวะผู้นำ สามารถคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :

- วันและเวลาราชการปกติ
- นอกวัน-เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3. รายวิชา แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

3.1 วิชาแกน

9 หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Theory and Concepts

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

3.2 วิชาเฉพาะ

12 หน่วยกิต

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3(0-9-3)

10860560

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
Advanced Pediatric Nursing Practicum II

3(0-9-3)

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

10360560

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรร
Selected Topics in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360660

สัมมนาทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Seminar in Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10360760

การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
Palliative Care and End-of-Life Care

3(3-0-6)

11160360

แนวคิดและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice

3(3-0-6)

11160460

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
Curriculum and Teaching Learning in Nursing Science

3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

วัน-เวลาการเรียน
          แบบเต็มเวลา เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน)
          แบบไม่เต็มเวลา เรียนวันและนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และ เรียนวันและเวลาราชการปกติ (เป็นบางวัน)
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.50
          3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจ่าย)
แบบเต็มเวลา 132,000 บาท แบ่งชำระ 4 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,000 บาท
แบบไม่เต็มเวลา 165,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด แบ่งชำระเป็น
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 16,500 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 4 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 5 33,000 บาท
          ค่าธรรมเนียมงวดที่ 6 16,500 บาท


แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2(2-0-4)

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2(2-0-4)

10350160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Pathophysiology and Pharmacology for Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2(2-0-4)

10750460

การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
Nursing Research and Research Utilization

3(3-0-6)

10350260

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง
Advanced Adult and Gerontological Nursing

3(3-0-6)

10350360

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing I

3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

11

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10360460

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2
Practicum in Advanced Adult and Gerontological Nursing II

3 (0-9-3)

1036xx60

วิชาเลือก

3

10369960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

10369960

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes: PLO)

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทักษะและกล้าหาญในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงมาตราฐานวิชาชีพ เชิงจริยธรรมการวิจัยและวิชาการ

PLO 1.1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทักษะและกล้าหาญในการตัดสินใจ เชิงจริยธรรมการวิจัยและวิชาการ
PLO 1.2 สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
PLO 1.3 ให้คำปรึกษาและชี้แนะทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพิทักษ์สิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

2. ด้านความรู้

PLO 2 อธิบายและวิเคราะห์ในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง

PLO 2.1 อธิบายในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง รวมทั้งกระบวนการวิจัยและสถิติ
PLO 2.2 วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง รวมทั้งกระบวนการวิจัยและสถิติ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

PLO 3 ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพัฒนาโครงการ หรือ นวัตกรรม รวมทั้งสร้างงานวิจัยทางการพยาบาล โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผลลัพธ์ทางการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิก โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ

PLO 3.1 ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาสุขภาพ และตัดสินใจทางคลินิก
PLO 3.2 ออกแบบโครงการหรือนวัตกรรมที่ตอบสนองประเด็นปัญหาทางสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัวโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
PLO 3.3 ให้การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัว โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาตะวันออก จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานของวิชาชีพ
PLO 3.4 เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินสุขภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล และสามารถจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิก
PLO 3.5 จัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัวสามารถประเมินและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 3.6 ประยุกต์หลักการด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัว
PLO 3.7 ออกแบบการวิจัยที่ตอบสนองประเด็นปัญหาทางสุขภาพในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัว
PLO 3.8 ทำวิจัยทางด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

PLO 4 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ สามารถริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัว พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง

PLO 4.1 แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
PLO 4.2 แสดงออกถึงความไวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัว
PLO 4.3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
PLO 4.4 แสดงออกถึงความภาคภูมิใจและสร้างคุณค่าของวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

PLO 5 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ เลือกและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งแสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสาร สามารถนำเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา กับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัว และทีมสุขภาพ

PLO 5.1 สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา กับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบครัว และทีมสุขภาพหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
PLO 5.2 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 5.3 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
PLO 5.4 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มและครอบครัว
PLO 5.5 วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และนำผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล


สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University