ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ


ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับนิสิตรหัส 59คู่มือและแนวทางการดำเนินงานวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Schedule)

แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

แบบฟอร์มการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 60

    สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 61

          นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระบบ iThesis) ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สำหรับนิสิตรหัส 59 - 61

          นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (ระบบ iThesis) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่

แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำหรับนิสิตรหัส 59-60

แบบฟอร์มที่ใช้ในบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป

         นิสิตรหัส 61 เป็นต้นไป สามารถ Download แบบฟอร์มที่ใช้ในบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada