ข้อมูลงานบริหารบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
   ขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)
    1.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) 
    2.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง 
 
   
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

    1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
    4.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    5.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    6.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
    ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

    1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
    4.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    5.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    6.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    7.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564
    ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

    1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
    4.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    5.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
    ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
   
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

    1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    3.  แบบกรอกปริมาณงาน ข้าราชการ ประเภทวิชาการ
    4.  แบบกรอกปริมาณงาน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    5.  ตารางกรอกคะแนนผลสัมฤทธิ์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
    6.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    7.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
    ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ฯ
    1.  ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563
    แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
    1.  แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    2.  แบบประเมินตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สายผู้สอน
    3.  แบบกรอกปริมาณงาน  ข้าราชการ  ประเภทวิชาการ
    4.  ตารางผู้ประเมินบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ
    5.  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน สายสนับสนุน

ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะพยาบาลศาสตร์
   การจัดทำข้อตกลงฯ
   

1.  แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

2.  หลักเกณฑ์ วิธีการและการเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.  
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
5.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
6.  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)
8.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
9.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
10.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) 
11.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง 
12.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) 
13.  คู่มือขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online) สำหรับผู้กลั่นกรอง 
14.  (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ สายผู้สอน (รอบที่ 2)
15.  (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ สายผู้สอน (ประธานหลักสูตร) (รอบที่ 2)
16.  (ร่าง) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการ สายผู้สอน (ประธานคณะกรรมการ) (รอบที่ 2)


กรรมการประจำคณะฯ
1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2556
2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
3.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
   การจัดทำข้อตกลงฯ
   1.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
   3.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   4.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง การจัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   5.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   6.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ เรื่อง กำหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน รายละเอียดและระดับสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   7.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2562
   การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา
   1.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ.2554
   2.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
   3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
   การจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
   1.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ.2562

การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ 
   1.  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2563
   2.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พ.ศ.2563
   3.  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2553
   4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2561
   5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
   6.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   7.  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2562

แบบฟอร์ม
   
แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมนา ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
แบบฟอร์มรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล
ขอเพิ่มวุฒิ

แบบฟอร์มอื่นๆ
หนังสือรับรอง
ใบสมัครงาน

   แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย


สวัสดิการ
   

ประกันกลุ่มสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน

  
การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
  
ระดับปริญญาเอก

การเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ผู้สอน และการเตรียมความพร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก

คู่มือการใช้งานระบบ OSS VISA
แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 (แนวปฏิบัติในการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563)
-แนวปฏิบัติในการเข้าสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564 (สำหรับนิสิต)
-แนวปฏิบัติการบริหารจัดการการสอบออนไลน์ (สำหรับอาจารย์)
-แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การเตรียมการสำหรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ ระดับปริญญาตรี

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada