สารคณบดี


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 โดยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ได้มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้เป็นผู้ที่มีองค์ประกอบทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญของศาสตร์ทางการพยาบาล พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอันเป็นสิ่งสำคัญของวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในสร้างสรรค์งานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ในสภาวการณ์ทุกมิติของสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด คณะพยาบาลศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ทุกด้านตามพันธกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในรั้วเทาทอง เพื่อพัฒนาตนและต่อยอดความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาล หลอมรวมเป็นช่อดอกแคแสดพร้อมเบ่งบานในการเป็นผู้ให้การดูแลประชาชนและบริการสังคมในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada