วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์


           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ดังนี้

ปรัชญา
           วิชาการนำสมัย มั่นในคุณธรรม ก้าวนำพร้อมสังคม ผสมผสานความเป็นไทย มุ่งไกลสู่สากล

วิสัยทัศน์
           สถาบันผลิตพยาบาลชั้นนำ 1 ใน 100 ของเอเชียที่เน้นการพยาบาลแบบพหุวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน


พันธกิจ
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกิจ ดังนี้
           1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการทำงานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
           2. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
           3. ให้บริการวิชาการเพื่องสร้างความเข้มแข็งและพึงตนเองได้ ทั้งของชุมชนและสังคม ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
           4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)


อัตลักษณ์
           เชี่ยวชาญการพยาบาล โดยเน้นสมรรถนะการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการดูแลเบบพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์
           เป็นผู้นำการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
           NURSE : สร้างสรรค์ เป็นหนึ่ง ยอมรับกัน รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ
              N = Novelty : สร้างสรรค์
              U = Unity : เป็นหนึ่งเดียว
              R = Respect : ยอมรับกัน
              S = Smart : รอบรู้
              E = Exellence : สู่ความเป็นเลิศ

Contact

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th

Maps

Facebook

Copyright © 2021 | by Penpitchada