วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม BUU

ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

คำขวัญ

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ - ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก
W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA

พันธกิจ

1. ด้านการจัดการศึกษา

ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการพัฒนาชุมชน

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านบริหารจัดการ

อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

ค่านิยม

B

Benevolence

สำนึกดี

U

Unity

มีใจเป็นหนึ่ง

R

Responsibility

คิดถึงสังคม

A

Action

ทำตนใฝ่เรียนรู้

P

Participation

อยู่อย่างมีส่วนร่วม

H

Happiness

ครบถ้วนความสุข

A

Agility

พร้อมปรับทุกสถานการณ์

ปรัชญาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ เรียนรู้ควบคู่ การปติบัติให้เกิดประสบการณ์ที่เน้น สภาพแวดล้อมการทำงานจริง ให้เป็นผู้มี สมรรถนะที่สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลก มี สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้ที่ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา..

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม NU


           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ ดังนี้วิสัยทัศน์
           “สถาบันแห่งการพลิกโฉมการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล”
           (Transforming Nursing Education and Research, Responding to Health Challenges Sustainably and Internationally)


พันธกิจ
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกิจ ดังนี้
           1. การพัฒนาผู้นำวิชาชีพการพยาบาลระดับนานาชาติ (Develop international nursing professional leaders)
           2. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Create global research and innovation)
           3. การขับเคลื่อนบริการวิชาการเพื่อความเป็นอยู่ดีของชุมชน (Drive academic services for well-being)
           4. การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (Elevate organization for excellence & sustainability)


Strategic Houseอัตลักษณ์
           เชี่ยวชาญการพยาบาล โดยเน้นสมรรถนะการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการดูแลเบบพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์
           เป็นผู้นำการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
              N = Novelty : เปิดใจกว้าง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนาให้ไกลกว่าเดิม
              U = Universal (Global) : มีความเป็นสากล
              R = Responsibility & Integrity : รับผิดชอบและยึดมั่นในหลักความถูกต้อง
              S = Smart : บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์
              E = Excellence : พัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
              S = Sustainability : ขับเคลื่อนองค์กร สังคม และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์
           มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติการพยาบาล ให้เกิดประสบการณ์ที่เน้นสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เป็นพยาบาลที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทาย อย่างยั่งยืน และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
           FON focuses on inculcating the learners through nursing practice-based learning, as for them to transform experiences in real-nursing practice situation, to be competent nurses who are able to engage in nursing professional and social accountability, to deal with the changes for responding to health challenges sustainably, and to be life-long learners.