หน้าหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการวิจัยประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr.Pornchai Jullamateประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ ๑๕ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ปรึกษา

ทพ.จเร วิชาไทย
ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr.Darawan Thapinta

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr.Punyarat Lapvongwatana

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr.Photjanart Sarapat

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Dr.Panicha Ponpinij

กรรมการ

นายนฤมิตร์ รอดโสภา
Mr.Naruemit Rodsopa

กรรมการและเลขานุการ

E-research

E-research

แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ทุนวิจัย Fundamental Fund : FF

แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินงานทุน Fundamental Fund : FF
#แบบฟอร์มไฟล์ Wordไฟล์ PDFไฟล์ Excel
1สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได้คณะพยาบาล- -
2กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ- -
3แบบรายงานความก้าวหน้า -
4แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -
5รายงานการเงิน -
ตัวอย่างเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัย Fundamental Fund : FF
#แบบฟอร์มไฟล์ Wordไฟล์ PDFไฟล์ Excel
1บันทึกข้อความ_ขอส่งสัญญารับทุน FF -
2บันทึกข้อความ_ส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ทุน FF -
3บันทึกข้อความ_ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุน FF -
4บันทึกข้อความ_ขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยทุน FF -
5บันทึกข้อความ_ส่งผลงานตีพิมพ์ทุน FF -

ทุนวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน

แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน
#แบบฟอร์มไฟล์ Wordไฟล์ PDFไฟล์ Excel
1สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได้คณะพยาบาล- -
2กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame)- -
3แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย -
4แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย -
5แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
ตัวอย่างเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน
#แบบฟอร์มไฟล์ Wordไฟล์ PDFไฟล์ Excel
1ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ -
2ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย -
3ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งใบตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสาร -
4ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
5ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย -
6ตัวอย่างบัญชี--

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University