การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

 

สรุปประเด็นจากการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

การพัฒนาตนเองให้เป็นนักวิจัยในสายเลือด (DNA Researcher Development)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

 

1.    เปิดใจรับข้อมูลข่าวสาร เป็นนักอ่าน

2.    การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

3.    เปิดใจที่จะเรียนรู้ ลดทิฐิ มานะ

4.    มองโลกในแง่บวก

5.    สร้างแนวคิดทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่มองเรื่องผลประโยชน์

6.    สร้างทีมวิจัย/ทีมสหสาขา/เลือกคนเข้าร่วมทีมทำงานวิจัยโดยศึกษานิสัยที่แท้จริง :(Multidiscipline team)

7.    สลับกับคนในทีมเป็นหัวหน้าโครงการ/เพื่อพักผ่อนบ้าง ( รู้จักพัก: not take it so much)      

8.    หาตัวช่วยในการทำงานวิจัยในขั้นตอนต่างๆ

9.    ฝึกวิธีคิดแบบ "แทงตลอด" (understand thoroughly)

10.      มองหาประโยชน์ในการทำงานวิจัยต่อผู้อื่น  (Fairness)

11.      Brain storm ตัวเองไว้ สิ่งที่เราต้องการคำตอบคืออะไร แล้วเราจะมาดูว่าถ้าเราทำอันนี้จะได้อะไร จะก่อให้เกิดผลอะไร กระตุ้นความคิดในกระบวนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

12.      Roadmap  ของตนเองในการทำวิจัย

13.      รู้จักสไตล์การทำงานของตัวเอง , Brain storm ตัวเองไว้ สิ่งที่เราต้องการคำตอบคืออะไร แล้วเราจะมาดูว่าถ้าเราทำอันนี้จะได้อะไร จะก่อให้เกิดผลอะไร (รู้จักตัวตน ค้นพบตนเอง: self-awareness: working style)

14.      เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เรื่องที่ตัวเองสนใจ  มุ่งงานทุก Step เพื่อเรียนรู้กระบวนการ

(Focus )

15.      รู้จักบริหารโครงการ (management)2017-12-12

2018-04-17

2018-10-09

2018-10-14

2018-11-28

2018-12-01

2019-02-14

2019-03-19

2019-04-23

2019-05-16

2019-05-31

2019-05-31

2019-06-27

2019-08-12

2019-09-24

2019-11-24

2019-12-16

2020-01-29

2020-01-30

2020-02-20

2020-02-25

2020-03-15

2020-03-31

2020-06-30

2020-07-10

2020-08-01

2020-08-05

2020-08-17

2020-08-20

2020-09-04

2020-09-07

2020-09-23

2020-10-08

2020-10-22