Untitled Document

  News/Activity

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขอรับรองคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 Inter

วันที่โพส 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566  คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ เชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ และผลักดันสู่การปฏิบัติ ตามโครงการ การพัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อพลิกโฉมคณะพยาบาลศาสตร์ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้:  ยกระดับสินทรัพย์ทางความรู้บูรณาการสู่การปฏิบัติ                        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันหลักสูตรมีปริญญาให้ได้รับการรับรองระดับสากล AUN-QA V.4 Inter

ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับการรับรองระดับสากลจากการตรวจประเมินโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 317 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณาจารย์

Hight light การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ และผลักดันสู่การปฏิบัติ - YouTube
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-864 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ผู้ประสานงาน : sqd@nurse.buu.ac.th

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University