Untitled Document

  News/Activity

มุ่งมั่นพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรชั้นนำ

วันที่โพส 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบเคียงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล คณบดี นำทีมผู้บริหารของคณะฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลร่วมกัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-864 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ผู้ประสานงาน : sqd@nurse.buu.ac.th

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University