วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter

  • แจ้งเวลาเปิดปิดบริการ
  • Announcement
  • ห้องสมุดขยายเวลาการยืมวัสดุสารนิเทศ
  • ห้องสมุดเปิดให้บริการยืมวิทยานิพนธ์ปี 2552 เป็นต้นไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

เครื่องพิมพ์เอกสารภายในห้องสมุด
---------------------------------------------------------
แจ้งปรับเวลาการให้บริการ (Announcement)
---------------------------------------------------------
ห้องสมุดขยายเวลาการยืมวัสดุสารนิเทศ
---------------------------------------------------------
 
   


สารนิเทศใหม่

ชื่อหนังสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนงาน (ชุดโครงการ) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน: การออกแบบขบวนการขับเคลื่อนสู่การมีระบบสุขภาพชุมชนที่ดี" ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2551 ณ ห้อง Topaz Room ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์
ผู้แต่ง
เลขหมูหนังสือ CD0445
...............................................................................................................
ชื่อหนังสือ คู่มือก้าวสู่อำเภอ...อนามัยการเจริญพันธุ์
ผู้แต่ง สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส
เลขหมูหนังสือ HQ766.9 ค695 2555
...............................................................................................................
ชื่อหนังสือ สรุปเหตุผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัย สวัสดิการ การบริโภคอาหาร และสุขภาพจิต พ.ศ. 2556
ผู้แต่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขหมูหนังสือ WA900.JT3 ส691
...............................................................................................................
   

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ