รายชื่อวิทยานิพนธ์
บ.20 บุบยา พรามาสี. การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของฝ่านยการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
บ.21 เบญจวรรณ ละอองผล. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยกระดูกขาหักแบบมีแผลเปิด ภายหลังได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรีงภายนอก, ม.สงขลานครินทร์,2543.
ป.24 ปฎิพร บุญเกล้า. การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล , 2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ป.25 ประไพ วิชัยากูล. การศึกษากิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟอเรนซ์ในติงเกลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
ป.26 ปราการ ประภาศิริ การส่งเสริมโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม มหาลัยเชียงใหม่ , 2540
ป.27 ประนอม โอทกานนท์ ความต้องการพยาบาลของผู้สูงอายุในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน, 2537
ป.28 ปวีณา สายสูง. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน ม.เชียงใหม่ , 2541
ป.29. ประเทือง ประสานมิตร ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ป.30. ปริญญา ประสานมิตร ผลของการให้ความรู้สึกและการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการล้างมือของบุคคลากรพยาบาล ในแผนกอายุรกรรม,มหาลัยเชียงใหม่ , 2541
ป.31 ปาลีรัตน์ พรทวีกัณทา แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ป.32 ปิยะพันธุ์ นันตา การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ , ม.เชียงใหม่,2541
ป.33 ร้อยตำรวจหญิง ปาริชาติ สนธิชัย วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล และ ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540
ป.34 ปิยนุช ประทีบทัศน์ ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้ออำนวยและภาวะผู้นำของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลดีเด่นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540
ป.35 ปริญดา ศรีธาราพิพัฒน์. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของนักศึกษาพยาบาลกรณีศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชินี ชัยนาท,จุฬาลงกรณ์,2540,
ป.36 ปาริฉัตร พงษ์จำปา. ผลการสนับสนุนทางพยาบาลต่อระดับความเครียดการยอมรับและการเลี้ยงดูทารกของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด,จุฬาลงกรณ์,2540.
ป.37 ปราณี ทู้ไพเราะ. ผลของการกระตุ้นการขับถ่ายอุจจาระท้องผูกในผู้สูงอายุ ม.เชียงใหม่,2542.
ป.38 ปริญญา สนิกะวาที. ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด. ม.เชียงใหม่,2542,
ป.39 ปองลดา พรหมจันทร์. วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอด .ม.เชียงใหม่,2542,
ป.40 ประทุม สุขมี. แห่งของความเครียดและวิธีการปรับแก้ไขของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย, ม.เชียงใหม่,2542.
ป.41 ประภาศรี มานิตย์. การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา,จังหวัดเชียงใหม่,2542.
ป.42 ประภัสสร บัณฑุรัตน์. การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่, ม.เชียงใหม่,2542.
ป.43 ปราณี มิ่งขวัญ. ความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง, ม.เชียงใหม่,2542.
ป.44 ปะราสี โอภาสนันท์. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อสภาวะสุขภาพและการควบคุมโรคในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน, ม.เชียงใหม่, 2542
ป.45 ปลายมาศ ขุนภักดี. การย้ายถิ่นฐานของหนุ่มสาวในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ, ม.มหิดล. 2542.
ป.46 ปิยะวดี แสงใหญ่. โครงการศึกษาเพื่อป้องกันโรงติดต่อทางเพศสัมพันธุ์สำหรับหญิง บริการอาชีพพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร, ม.มหิดล, 2534
ป.47 ปริศนา อาจองค์. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสาตรีวัยหมดประจำเดือน, ม.บรูพา, 2543.
ป.48 ปาริชาต ชูประดิษฐ. เจตคติบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วย...
ป.49 ปริศนา นวลบุญเรือง. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา ความเชื่อด้านสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ในภาคเหนือ, จุฬาลงกรณ์ 2535,
ป.50 ประดับ แก้วแดง. ผลการสอนแบบจัดกรอบมโนทัศน์ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2542.
ป.51 ปรารถนา หมี้แสน. การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาล ความการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
ป.52 ประทินทิพย์ ป้องขันธ์. ความคาดหวังของผู้ดูแลผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลบางระมุง, ม.บูรพา,2543
ป.53 ปรางทิพย์ โพธ์ศรี. บทบาทของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, ม.เชียงใหม่, 2543
ป.54 ประกายแก้ว ธนสุวรรณ. การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ , ม.เชียงใหม่, 2543.
ป.55 ปาริชาติ ภัควิภาส. การบริการพยาลตามความคาดหวังจะได้รับจริงของผู้ป่วยในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ม.เชียงใหม่, 2543.
ป.56 ปริศนา อัตถาผล. ภาวะในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ, ม.เชียงใหม่, 2543.
ป.57 ปฐมพร เดียวทิพย์สุคนธ์. มารดาหลังการผ่าตัดคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการพยาบาล ความต้องการการพยาบาลการพยาบาลที่ได้รับและความพึงพอใจในการพยาบาลที่ได้รับ, ม.สงขลานครินทร์, 2540.
ป.58 ปรีชา เจียมพิริยะ. การประเมินผลระบบข้อมูลกิจกรรมปฐมภูมิของศูนย์แพทย์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ม.สงขลานครินทร์ 2543.
ป. 59 ปิยะสุดา พานิช. การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายการได้รับการดูแล กับความหวังในผู้ป่วยโรคเอดส์, ม.สงขลานครินทร์, 2542.
ป. 60 ประภาศรี จีระยิ่งมงคล. ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด,ม. เชียงใหม่, 2536.
ป. 61 ปรีดา อุ่นเสียม. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของบิดามารดาต่อบุตรที่ป่วยวิกฤตกับความต้องการการสนับสนุนทางสังคม, ม.สงขลานครินทร์, 2539.
ป. 62 ประกอบ ทองจิบ. การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล, ม. เชียงใหม่, 2543.
ป. 63 ประภากรณ์ สมณะ. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูงในสตรีวัยหมดระดู, ม.เชียงใหม่, 2544.
ป. 64 ประทีป อัจฉรานิวัฒน์. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลความทนทานและพลังอาชีพพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเขตภาคตะวันออก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ม.บูรพา,2544.
                บ-ป                      ห-อ  C-F-G  H-J-K  L  O-S-T-W  X-Y-Z
ข้อเสนอแนะ - ติชม nathawat@buu.ac.th