งานการบริหาร และการจัดการทั่วไป


     งานบริหารการวิจัย
Mr. Naruemit Rodsopa
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานบริการวิชาการ
Ms. Wasana Simtiam
นักวิชาการศึกษา

     งานประกันคุณภาพการศึกษา
Mr. Trin Siriphong
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

     งานฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
Ms. Penpitchada Yothinsirithong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
Mrs. naruemon ketmaro
ครูพี่เลี้ยง

Mrs. Maneerat Buddeewong
ครูพี่เลี้ยง

Mrs. Sudarat Thongmanokun
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Rodsarin Phapheaeng
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Audomlak Samanwong
พี่เลี้ยงเด็ก

Ms. Kitiya Chieocharn
พี่เลี้ยงเด็ก (ลูกจ้าง)