คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assist. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาญ สว่างวงศ์
Assist. Prof. Dr. Pichan Sawangwong
E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒินาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม
Mr. Narongchai Khunpluem
E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ
Assist. Prof. Dr. Pumipat Pachana
E-MAIL :
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร ชีวะเกตุ
Assist. Prof. Dr. Nisakorn Jivacate
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Assist. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Assist. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Assist. Prof. Dr. Photjanart Sarapat
E-MAIL : photjanart@yahoo.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Assist. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : pits1962@yahoo.com
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมัย รัตนกรีฑากุล
Assist. Prof. Dr. Somsamai Rattanagreethakul
E-MAIL : somsamai@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Assist. Prof. Dr. Saifone Moungkum
E-MAIL : saifone7015@hotmail.com
ผู้แทนคณาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ ดีนาน
Assoc. Prof. Dr. Aporn Deenan
E-MAIL : apornd@buu.ac.th
ผู้แทนคณาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล
Assist. Prof. Dr. Narumon Teerarungsikul
E-MAIL : teerarungsi@hotmail.com
ผู้แทนคณาจารย์