แจ้งขอรับบริการ/ซ่อม

  ดูแลรับผิดชอบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไอที เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร LAN การเรียนการสอนออนไลน์ จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ไอที WIFI   ห้องเรียน projector ชุดเครื่องเสียง ไมค์ ลำโพง visuallizer จองห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์โสตฯ ป้าย สื่อการเรียนการสอน VDO
  ประกัน EdPex ประกันสภาการพยาบาล   MOU นิสิตต่างชาติ
  นิสิตปริญญาตรี สอบสภาการพยาบาล   นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก สอบเค้าโครง สอบปากเปล่า
  วิจัย ขอจริยธรรมวิจัย   ไฟ น้ำ แอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ท่อน้ำ อาคาร สิ่งแวดล้อม
  แผนยุทธศาสตร์ ภาระงาน โครงการ วิเคราะห์แผน/นโยบาย   บุคคล อัตรากำลังคน ประเมินผลภาระงาน
  ดูแลนิสิต ทุนการศึกษา ประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์   ช่วยเหลืออาจารย์ พิมพ์เอกสาร ประสานงาน
  จัดซื้อ จัดจ้าง จ้างเหมา   การเงิน
  โครงการบริการวิชาการ ผู้ช่วยพยาบาล   ห้อง Lab ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล หุ่น อุปกรณ์ทางการพยาบาล
  ผลิตเอกสาร ถ่ายเอกสาร   วารสาร thaijo