การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


Meeting with the Scholarship Supporters


คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ


นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา-ณ หมู่บ้านสแกนดิเนเวีย


ปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบแถบหมวก-เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบหมวกและเข็ม แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30
 

http://www.hitwebcounter.com Free Web Counter

Count : 1/5/2007
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยติดต่อ คุณวาสนา แสงจิต โทร.(038)-102893
โทรสาร.(038)-393479  ในวันและเวลาราชการ ติดต่อโรงแรม ม.บูรพา ได้ที่ 038-056660 - 9
 
 
ประมวลภาพโครงการสร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาล มิติจิตวิญญาณฯ ประจำปี 2553 จำนวน 3 รุ่น
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ( 31 หน่วยคะแนน) (ปิดการรับสมัคร)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 4
 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
         สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดยติดต่อ คุณวาสนา โทร.(038)- 102893 ในวันและเวลาราชการ **
 
 
         สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
โดยติดต่อ คุณขนิษฐา โทร.(038)- 102886 ในวันและเวลาราชการ **
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีโครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการบัณฑิตรักถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556
ใบกำกับการรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
ตารางสอน แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายชื่อนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2555

 

        ** สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
โดยติดต่อ โทร.(038)- 102836 ในวันและเวลาราชการ **

 
   ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
   ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรัยนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
   ใบสมัครสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก
   รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (แผน ข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
   ประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (แผน ข) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
   ประกาศ เรื่อง การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2554
 
 
         สามารถสอบถามรายละเอียดและการับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา
โดยติดต่อคุณสรารัตน์ ที่เบอร์โทร.(038)- 102822 ในวันและเวลาราชการ **
 
 ประกาศผลคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนโครงการ "การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ 2556
 ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
......................................................................................................................................................................................................
 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์
 
 
 ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสารและแบบสัญญาเช่า
 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสารและแบบสัญญาเช่า

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/
นักศึกษา ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน
 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2810 , 0-3810-2845 โทรสาร : 0-3839-3476  Copyright © 2010