Warm Welcome Lecturer and Students from STIKes BUDI LUHUR CIMAHI, the Republic of Indonesia


การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


Meeting with the Scholarship Supporters


คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ


นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา-ณ หมู่บ้านสแกนดิเนเวีย


ปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบแถบหมวก-เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบหมวกและเข็ม แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30 

http://www.hitwebcounter.com Free Web Counter

Count : 1/5/2007
 
** สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครโดยติดต่อ คุณวาสนา แสงจิต โทร.(038)-102893
โทรสาร.(038)-393479  ในวันและเวลาราชการ ติดต่อโรงแรม ม.บูรพา ได้ที่ 038-056660 - 9
 
 
 
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากรด้านสุขภาพ
 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
         สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
โดยติดต่อ คุณวาสนา โทร.(038)- 102893 ในวันและเวลาราชการ **
 
 
         สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
โดยติดต่อ คุณขนิษฐา โทร.(038)- 102886 ในวันและเวลาราชการ **
 
   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการบัณฑิตรักถิ่น ปีการศึกษา 2557

 

        ** สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ ปริญญาเอก)
โดยติดต่อ โทร.(038)- 102836 ในวันและเวลาราชการ **

 
   ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
   ใบสมัครสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก
 
 
         สามารถสอบถามรายละเอียดและการับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา
โดยติดต่อคุณสรารัตน์ ที่เบอร์โทร.(038)- 102822 ในวันและเวลาราชการ **
 
 ประกาศผลคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนโครงการ "การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ 2556
 ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
............................................................................................................................................
 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์ โครงการต้นกล้าอาจารย์ 
 ใบสมัครคัดเลือกขอรับทุน โครงการพัฒนาผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่ออาจารย์ (โครงการต้นกล้าอาจารย์)
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2810 , 0-3810-2845 โทรสาร : 0-3839-3476  Copyright © 2010