รายชื่อวิทยานิพนธ์
น.45 นริศา ฐีธีตะธรรมานนท์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้การจัดการ สุขภาพโดยองค์รวมกับความพึงพอใจในงานบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดการสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
น.46 นาตยา รัตนอัมพร. การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
น.47 นฤมล กิจจานนท์ ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลหน่วยอภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรงพยาบาลของรัฐ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
น.48 นงนุช แทนบุญไพรัช ผลของการใช้แบบนิเทศทางคลินิกที่เน้นสัมพันธภาพของพยาบาลผู้นิเทศก์ที่มีต่อเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการ, จุฬาลงกรณ์, 2540.
น.49 นาลอนงค์ สุวรรณจิตต์. ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดตันเรื้อรัง ม.เชียงใหม่, 2537.
น.50 นิภา มีเครือรอด . การพัฒนาภาวะด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ทวีลาภ, ม.เชียงใหม่, 2542.
น.51 นิศาชล สิงหศิริ. การบริหารเวลาของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนกระทรวงสาธารสุข, ม.บูรพา, 2542.
น.52 นงนุช วิทยาโชคกิติคุณ. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการปฏิบัติและความพึงพอใจในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาและความผูกพันระหว่างมารดาและบุตร ม.มหิดล,254
น.53 นภาพร วงศ์ใหญ่ ความหวังและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ม.เชียงใหม่, 2536.
น.54 นุชรี ไล้พันธ์. ผลของโปรแกราการสอนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการดูแลช่องเปิดลำไส้ของผู้ป่วย ผ่าตัดเปิดสำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง, ม.เชียงใหม่2542.
น.55 นิทรา นโนน้อม. กิจกรรมพยาบาลที่ผู้ป่วยประกันสังคมได้รับจากแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ม.เชียงใหม่, 2542.
น.56 นิลุบล ไทยรัตน์. พฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่ปริม จังหวัดเชียงใหม่, 2542.
น.57 นิภาพร อยู่เจริญกิจ การปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ม.เชียงใหม่, 2542.
น.58 นัชชา เสนะวงศ์. การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2543.
น.59 นิศารัตน์ เชตวรรณ. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเองในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเช.ไอ.วี. ม.เชียงใหม่, 2543.
น.60 นงพงา ปั่นทองพันธ์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลประจำการ ภาวะผู้นำและการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย
กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลของรุฐ กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์, 2542.
น.61 นงค์ครวญ เรืองจิตต์. ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบริหารใช้ยาฉีดที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติการฉีดยาของนักศึกษาพยาบาล,จุฬาลงกรณ์, 2542.
น.62 นารีรัตน์ รูปงาม. ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจ การได้รับข้อมูลป้อนกลับด้านคุณภาพบริการการให้รางวัลและวัฒนธรรมคุณภาพบริการ
การได้รับข้อมูลคุณภาพบริการตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, จุฬาลงกรณ์, 2542.
น.63 นัยนา เตโชฬาร การปฏิบัติงทานร่วมกับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามการรับรู้พขอพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคูณภาพโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์, 2542.
น.64 น้ำค้าง แสงสว่าง ผลการเรียนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ไขว้ที่มีอิทธิพลต่อความรู้ในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
น.65 นนิการต์ วงศ์สือ การศึกษาความคุณภาพบริการพยาบาล ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, ม.บูรพา, 2543.
น.66 น้ำเพชร หล่อตระกูล. การสนับสนุนทางสัมคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, ม.เชียงใหม่, 2543.
น.67 นงนุช บุญมาศ. การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก, ม.เชียงใหม่ 2543.
น.68 นุชนาถ บุญมาศ. การรับรู้และการตอบสนองของมารดาต่อสื่อสัญญาณทารก, ม.เชียงใหม่2543.
น.69 นวพร ดำแสงสวัสดิ์. เครื่องข่ายสังคม การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ,เชียงใหม่, 2543.
น.70ท น้ำทิพย์ แสงจันทร์. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด, ม.สงขลานครินทร์, 2537.
น. 71 นุจรินทร์ ลภัณฑกุล. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใกล้ตายของพยาบาล, ม.บูรพา, 2543.
น. 72 นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์. การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยและพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลที่ผสมผสานแนวคิดทางการตลาดโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี, ม.บูรพา, 2543.
น. 73 นิตยา เดชพิทักษ์ศิริกุล. รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยฉุกเฉินในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านโพธิ์, ม.บูรพา, 2543.
น. 74 นฤมล พรหมเภทย์. ผลของระบบการพยาบาลสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และความสามารถของมารดาในการดูแลทารกป่วยโรคปอด อักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, ม.สงขลานครินทร์, 2541.
น. 75 นันทวรรณ อำพันธ์. ผลของการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้ป่วยเด็กผู้ดูแลและพยาบาลต่อความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องของผู้ป่วยเด็กวัย 7-15 ปี ,ม.มหิดล, 2540.
น. 76 นิตยา คงชุม. บุคลิกภาพที่เข้มแข็งทางสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรและการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด, ม.มหิดล, 2539.
น. 77 นันทา กาเลี่ยง. การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกันของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก, ม.มหิดล, 2541.
น. 78 นิตยา บุญมาเลิศ. การให้ความหมายสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ, ม. สงขลานครินทร์, 2542.
น. 79 นฤมล อนุมาศ. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยพยาบาลในภาคใต้, ม.สงขลานครินทร์, 2542.
น. 80 นวลศรี สายเชื้อ. ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการวางแผนการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
น. 81 นันทนา นุ่มงาม. ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, ม. เชียงใหม่, 2544.
น. 82 นมิตา ด.สกุล. ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้ป่วยเอดส์, ม.เชียงใหม่, 2544.
น. 83 นิลาวรรณ มัศยาอานนท์. ผลการใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล, ม.บูรพา, 2544.
น. 84 นิภา ม่วงแก้ว. ผลของการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรโดยยึดปัญหาเป็นหลักต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ, ม.บูรพา, 2544.
 
                บ-ป                      ห-อ  C-F-G  H-J-K  L  O-S-T-W  X-Y-Z
ข้อเสนอแนะ - ติชม nathawat@buu.ac.th