Warm Welcome Lecturer and Students from STIKes BUDI LUHUR CIMAHI, the Republic of Indonesia


การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555


Meeting with the Scholarship Supporters


คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ


นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ พบผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา-ณ หมู่บ้านสแกนดิเนเวีย


ปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบแถบหมวก-เข็ม แก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28


พิธีมอบหมวกและเข็ม แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 30 

http://www.hitwebcounter.com Free Web Counter

Count : 1/5/2007
 


โครงการวิจัย ประจำปี 2549

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1. ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาล และแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี
(Opinions of Child Caregivers, Nurses, and Doctors Concerning Pediatric Patients' Rights : A Case Study in Chonburi Hospital)
ผศ.ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
2. การพยาบาลด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาล
(Spiritual care perceived by nurses)
ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ
3. การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างความพร่องด้านสุขภาพกาย การประเมินตนเองทางบวก ความเข้มแข็งในการมองโลก และภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย
(Testing Model Depicting the Relationships among Physical Health Impairment, Positive Self-Evaluation, Sense of Coherence and Mental Health in Thai Older Adults)
ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
4. คุณภาพสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดชลบุรี
(Quality of Child Care Centers in Chonburi Province)
ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป
5. การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเด็กวัยเรียนในจังหวัดชลบุรี : เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน
(Health status and health risk assessment of school - age children in ChonBuri province : For public health policy in school - age children.)
ผศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
6. การพัฒนาแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
(Development of The Burden interview in Caregivers of Chronically Ill Patient)
ผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
7. การปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ของพยาบาลในประเทศไทย
(Professional activities in advanced practice roles of nursing of nurse in Thailand)
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ขำอยู่
8. ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง
(Medication Errors in Nursing Practicum of Nursing Student : A Case Study)
ผศ.ดร.ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
9. การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(Perceived Core Competencies for Registered Nurses and Midwives of Nursing Students, Faculty of Nursing Burapha University)
ผศ.ดร.ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
10. การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องคลอดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(The nursing students' perceptions of the labor room as a learning environment, Faculty of Nursing, Burapha University)
รศ.พิริยา ศุภศรี
11. การรับรู้ความสามารถของครูพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(Preceptor Competencies Perceptions of Faculty of Nursing,Burapha University.)
ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
12. การพัฒนาแบบวัดค่านิยมทางวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(Devolopement of Nursing Professional Scales for Nurses' Student)
ดร.สุทธิธัช คนกาญจน์
13. พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
(Health Promotion Behaviors of Family Caregiver with Chronically III Patients in the Eastern Region)
ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง
14. การติดตามผลระยะยาวประสิทธิภาพของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
(A long term follow-up of the effectiveness of a self-management program for Thai with Type 2 Diabetes)
ผศ.ดร.ภาวนา กีรติยุตวงศ์
15. การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
16. การพัฒนารูปแบบการคลอดธรรมชาติโดยยึดครอบครัวเป็นศุนย์กลาง รศ.พิริยา ศุภศรี
17. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติของพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวณ โรงพยาบาลศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.พิริยา ศุภศรี
18. ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรมมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัวและผู้ให้บริการ ผศ.ตติรัตน์ สุวณสุจริต
19. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติของพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา รศ.วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
20. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติของพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวณ โรงพยาบาลบางประกง ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
21. พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางความสัมพันธ์ในภาคตะวันออก ผศ.ดร.อารีรัตน์ ขำอยู่
22. การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วนของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก ผศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน
23. การพัฒนาโปรแกรมรูปแบบเพื่อป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก รอ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
24. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติด ดร.สงวน ธานี
25. ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นไทยที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดร.สุภาภรณ์ ด้วงแพง
26. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบุหรี่ของวัยรุ่นไทย ด้วยวิธีเมต้า ดร.สุภาภรณ์ ด้วงแพง
27. การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก ดร.เขมารดี มาสิงห์บุญ
28. การพัฒนาโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก ดร.เขมารดี มาสิงห์บุญ
29. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหังหวัด (Child Watch)ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
30. สุขภาพชุมชน กระบวนการ และการสร้างงานพยาบาลของชุมชน ผศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
31. การประเมินความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้งบประมาณฟื้นฟูสมรรถนภาพคนพิการ ปี 2548 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
32. การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เขตภาคตะวันออก ผศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ


ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1. ประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคตะวันออก
(Symptom Experience and Symptom Management in Persons Living with Cancerin Eastern Region)
อ.ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
2. ปัจจัยพื้นฐานครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
(Impact of Family Background and Emotional Intelligence on Behavior of Undergraduate Nursing Students, Burapha University)
ผศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์
(Teaching-Learning Model Development for Advanced Community Nursing Practicum by Integrated Method Emphasize Student Centered with Storyline Method)
ผศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
4. การพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
(The Develop in Computerizes Item Bank, Faculty of Nursing, Burapha University.)
อ.นิสากร กรุงไกรเพชร
5. ความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายชาดล เมฆประดับ
6. การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร.วารี กังใจ
7. การรับรู้ถึงการเป็นภาระของผู้ดูแลของผู้ป่วยจิตเภทในเขตจังหวัดชลบุรี
(Subjective burden in caregivers of patients with schizophrenia residing in Chonburi province)
ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์
8. การถ่ายทอดโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแล ผศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
9. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยด้วยวิธีเมต้า รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ
10. การศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก ผศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน
11. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นไทยในภาคตะวันออก รอ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
12. ความหมายของความรักในมุมมองของครู ผู้ปกครอง วัยรุ่นที่ติดสารเสพติดและวัยรุ่นไทยที่ไม่ติดสารเสพติด ดร.สงวน ธานี
13. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่บ้าน ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
14. การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้าน ผศ.ดร.จินตนา วัชรสินธ์
15. การสร้างระบบเครือข่ายญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านในเขตภาคตะวันออก ผศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
16. ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระดับครอบครัวในเขตจังหวัดระยอง ผศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
17. การจัดระบบฐานข้อมูลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านในเขตภาคตะวันออก อ.วรรณรัตน์ ลาวัง
18. การพัฒนาการใช้ไบรโอซัว เป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนช่วยของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง (โครงการวิจัยโดยบูรณาการ โดยร่วมทีมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และWrightState University ประเทศสหรัฐอเมริกา) รอ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
19. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสักจ.ลพบุรี สระบุรี และเพชรบูรณ์ รอ.หญิง ดร.ชนัดดา แนบเกษร
20. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch)ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
21. การศึกษาสถานการณ์เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทยและรูปแบบความช่วยเหลือ : กรณีศึกษาในภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
ผศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
22. การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือและสำรวจพฤติกรรม ดร.วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม

ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 
 


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2810 , 0-3810-2845 โทรสาร : 0-3839-3476  Copyright © 2010