Login
username
password
 
 
 

 Untitled Document
   
  ขั้นตอนการรายงานตัว
    ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตผู้ช่วยพยาบาล จะต้องดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
      1. ตรวจสอบรหัสนิสิต คลิก « ค้นหารหัสนิสิต »
      2. เข้าสู่ระบบ โดยช่อง username ใส่รหัสนิสิต และช่อง password ใส่รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
      3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน
      4. พิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวจากระบบ
      5. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตชำระเงิน
- ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 หรือ
- ชำระที่ห้อง N 104 ชั้น 1 (งานการเงิน) คณะพยาบาลศาสตร์
      6. นำเอกสารการชำระเงินมาส่งวันปฐมนิเทศ
       
       
       
  ข่าวสาร
      - รายชื่อนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ศุนย์โรงพยาบาลศิครินทร์
      - รายชื่อนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 กศส.
      - รายชื่อนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ศูนย์คณะพยาบาลศาสตร์
      - ตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ศุูนย์โรงพยาบาลศิครินทร์ ปีการศึกษาที่ 2564
      - ตารางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ศูนย์คณะพยาบาลศาสตร์และกศส. ปีการศึกษาที่ 2564
       
       
       
       
       
   
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    แบบฟอร์มและแบบประเมิน
     

  แบบประเมินรายงานสรุปผลการฝึกปฏิบัติ (10%)

  แบบประเมินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ผู้รับบริการบนหอผู้ป่วย (20%)

  แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติในคลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (70%)

  แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

  แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคปฏิบัติ

  แบบฟอร์มการวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำวัน (Daily plan)

  แบบฟอร์มแผนการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

  แบบฟอร์มการลาหยุดเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ