โครงการวิจัยศึกษาสถานการณ์การไปต่างประเทศของพยาบาลไทย

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
ที่ปรึกษาโครงการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร  ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ บารมี 

ทีมผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
อาจารย์โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาสถานการณ์การไปต่างประเทศของพยาบาลไทย

วัตถุประสงค์เฉพาะ

  • เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจไปต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย
  • เพื่อศึกษากระบวนการ สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจในการทำงานในต่างประเทศของพยาบาลไทย
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ    
ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 – มีนาคม  2552
งบประมาณ
โครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาการพยาบาลทีมผู้วิจัย และสภาการพยาบาลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม