ข่าว อบรม/สัมมนา
วันที่ 03 ธันวาคม 2561 ผู้ประกาศ : นางสาววาสนา ซิ้มเทียม
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3
 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  พฤษภาคม  2562  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://nurse.buu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม  เบอร์โทร. 038-102845  (วันและเวลาราชการ)

รายละเอียดโครงการฯ