การบริหารการพยาบาล 

ประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Head of Nursing Administration Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasem
boonyapa@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนจรณะ
Asst. Prof. Dr. Sahattaya Rattanajarana
sahattar@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Asst. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham
sorut@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา หวังสุขไพศาล
Asst. Prof. Dr. Apa Wangsukpisan
apa@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa
laddawan@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof. Chawirat Chunchomgul
chawirat@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพิมพ์ ชูปาน
Asst. Prof. Siripim Chupan
Siripim@buu.ac.thอาจารย์ ดร. ภรณี พวงแก้ว
Dr. Paranee Pongkeow
paranee@buu.ac.thอาจารย์ ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad
damrongs@buu.ac.thอาจารย์ เชษฐกิตติ์ บุณพสิษฐโศธิน
Chedhakitd Bunnaphasitthasothin
chedhakitd.bu@buu.ac.th