การพยาบาลผู้ใหญ่ 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Head of Adult Nursing Group

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinijรองศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr. Niphawan Samartkit
niphawan@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr. Khemaradee Masingboon
khemaradee@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr. Chutima Chantamit-O-Pas
kpchutima@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Asst. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit
tanatwanit@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา วิเสโส
Asst. Prof. Dr. Wipa Wiseso
wiseso@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr. Saifone Moungkum
saifone@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารัสนี โพธารส
Asst. Prof. Darussanee Potaros
darussanee@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี มหากายนันท์
Asst. Prof. Suwannee Mahakaynun
suwannee@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์
Asst. Prof. Capt. Patchanok Witheethamasak
patchanok@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof. Nachanok Aiadsuy
nachanok@buu.ac.thอาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
somjit@buu.ac.thอาจารย์ วริษา กันบัวลา
Warisa Kanbuala
warisa@buu.ac.thอาจารย์ อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon
artittaya@buu.ac.thอาจารย์ นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong
nontakorn@buu.ac.thอาจารย์ วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong
witchaporn.ki@buu.ac.thอาจารย์ ปุณฑรี พิกุลณี
Puntaree Pikulnee
puntaree.pi@buu.ac.thอาจารย์ กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ
Kanyarat Pomsuwan
kanyarat.po@buu.ac.thอาจารย์ สิริวรรณ นิรมาล
Siriwan Nirmal
siriwann@buu.ac.th