การพยาบาลชุมชน 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Head of Community Nursing Group

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawateรองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri
Email : siriporn@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Pornnapa Homsin
Email : pornnapa@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate
Email : rungrat@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Assoc. Prof. Dr. Wannarat Lawang
Email : lawang@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
Email : nisakorn@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
Email : patcharh@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรัญญากร วิริยะ
Asst. Prof. charunyakorn Viriya
Email : charunyakorn@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof. Pachara Photihung
Email : pachara@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof. arisara Ritngam
Email : arisara@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof. Sutharat Chamnanchang
Email : sutharat@buu.ac.thอาจารย์ ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
Email : trakulw@buu.ac.thอาจารย์ อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai
Email : anochat@buu.ac.thอาจารย์ วิจิตรา สาลีงาม
Wijitra Saleengarm
Email : wijitra.sa@buu.ac.thอาจารย์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน
Achariyaporn Detyotin
Email : achariyaporn.de@buu.ac.thอาจารย์ กัญญ์กุลณัช รามศิริ
Kankunlanad Ramsiri
Email : kankunlanad.ra@buu.ac.th