การพยาบาลผู้สูงอายุ 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Head of Gerontological Nursing Group

อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwongผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr. Waree Kangchai
wareek@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr. Naiyana Piphatvanitcha
naiyana@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
pornchai@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr. Kanchana Piboon
kanchanap@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา จันทคีรี
Asst. Prof. Chonticha Chantakeeree
chantakeeree@buu.ac.thอาจารย์ ดร. วะนิดา น้อยมนตรี
Dr. Wanida Noimontree
noimontree@buu.ac.thอาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwong
tabootwong@buu.ac.thอาจารย์ ดร. สรัญญา สิริกุลศรุตา
Dr. saranya Sirikunsaruta
orphin@buu.ac.thอาจารย์ ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karuna
sasitho@buu.ac.thอาจารย์ จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest
jaturada.ja@buu.ac.thอาจารย์ วัลย์พร วรพรพงษ์
Wanporn Worapornpong
wanporn.wo@buu.ac.thอาจารย์ หฤษฏ์ เซี่ยงหว็อง
Harit Siangwong
harit@buu.ac.th