การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์
Head of Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunratรองศาสตราจารย์ ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr. Tatirat Tachasuksri
tatirat@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr. Siriwan Sangin
yuenyong@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. Punyarat Lapvongwatana
punyarat.la@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ พิริยา ศุภศรี
Assoc. Prof. Piriya Suppasri
supiriya@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา เชื้อหอม
Asst. Prof. Dr. Usa Chuahorm
usa@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณทนา ศุภสีมานนท์
Asst. Prof. Dr. Wantana Suppaseemanont
wantanas@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
supits@buu.ac.thอาจารย์ จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi
chanthima2@buu.ac.thอาจารย์ ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol
chotip.ph@buu.ac.thอาจารย์ ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung
sirinapa.ka@buu.ac.thอาจารย์ อารียา สมรูป
Areeya Somroop
areeya.so@buu.ac.thอาจารย์ ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong
paweena.ti@buu.ac.th