การพยาบาลเด็ก 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
Head of Pediatrics Nursing Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr. Natchanan Chivanonรองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
Assoc. Prof. Dr. Nujjaree Chaimongkol
nujjaree@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin
chintana@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assoc. Prof. Dr. Siriyupa Sananreangsak
siriyupa_s@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล
Asst. Prof. Dr. Narumon Teerarungsikul
narumon@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr. Photjanart Sarapat
photjanart@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr. Natchanan Chivanon
natchanan@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ วณิตา ขวัญสำราญ
Asst. Prof. Wanita Kwansumran
wanita@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย
Asst. Prof. Wachareekorn Aungkaprasatchai
wachareekorn@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Asst. Prof. Sawitree Wonginjun
sawitreew@buu.ac.thอาจารย์ ร.อ.หญิง นาตยา แสงใส
Capt. Nattaya Sangsai
nattayas@buu.ac.thอาจารย์ ชลาลัย เปียงใจ
Chalalai Piengjai
chalalai.pi@buu.ac.thอาจารย์ จิราพร มิตรมาตย์
Chirapon Mitmat
chirapon.mi@buu.ac.th