การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of Psychiatric and Mental Health Nursing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr. Sawitree Lakthongศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr. Darawan Thapinta
darawan.th@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr. Pornpat Hengudomsub
pornpath@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr. Sawitree Lakthong
sawitree_l@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr. Pornpan Srisopa
pornpan@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
jinjutha@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Asst. Prof. Dr. Pichamon Intaput
rodjana@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Asst. Prof. Dr. Duangjai Vatanasin
duangjai@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ
Asst. Prof. Tanawan Asarath
thanawaa@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof. Sarawalee Suntornvijitr
sarawalee@buu.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof. Pakinee Detchaiyot
pakinee@buu.ac.thอาจารย์ ดร. พรพรรณ สุดใจ
Dr. pornpun sudjai
pornpun.su@buu.ac.thอาจารย์ รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee
russunan.ja@buu.ac.thรองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร. ชนัดดา แนบเกษร
Assoc. Prof. Capt. Dr. Chanudda Nabkasorn
chanudda@buu.ac.th