ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา หวังสุขไพศาล
Asst. Prof. Dr. Apa Wangsukpisan
E-MAIL : apa@buu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Asst. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit
E-MAIL : ytanat@hotmail.com

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin
E-MAIL : chintana@buu.ac.th

ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri
E-MAIL : stoonsiri@hotmail.com

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
E-MAIL : trakulw@buu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof. Chawirat Chunchomgul
E-MAIL : papa_nut@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr. Saifone Moungkum
E-MAIL : saifone@buu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ วริษา กันบัวลา
Warisa Kanbuala
E-MAIL : warisakan@hotmail.com

ผู้ช่วยคณบดี