คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate
E-MAIL : pornchai@buu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กรุงไกรเพชร
Asst. Prof. Dr. Nisakorn Krungkraipetch
E-MAIL : nisakorn@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas
E-MAIL : jinjuthatawan@gmail.com,jinjutha@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe
E-MAIL : larnkha@gmail.com,patcharh@buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา หวังสุขไพศาล
Asst. Prof. Dr. Apa Wangsukpisan
E-MAIL : apa@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน ถนัดวณิชย์
Asst. Prof. Dr. Yupin Tanatwanit
E-MAIL : ytanat@hotmail.com ,tanatwanit@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin
E-MAIL : chintana@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri
E-MAIL : stoonsiri@hotmail.com,siriporn@buu.ac.th
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha
E-MAIL : trakulw@buu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof. Nachanok Aiadsuy
E-MAIL : Nachanok.a@gmail.com,nachanok@buu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr. Saifone Moungkum
E-MAIL : saifone@buu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริษา กันบัวลา
Asst. Prof. Warisa Kanbuala
E-MAIL : warisakan@hotmail.com,warisa@buu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี

ประธานสาขาวิชาอาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwong
E-MAIL : watchara.t2525@gmail.com,tabootwong@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr. Sawitree Lakthong
E-MAIL : sawitree_l@nurse.buu.ac.th,sawitree_l@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij
E-MAIL : ponpanicha@nurse.buu.ac.th,somjit@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
Asst. Prof. Dr. Natchanan Chivanon
E-MAIL : natchananc@gmail.com,natchanan@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat
E-MAIL : supits@go.buu.ac.th,supits@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasem
E-MAIL : wann_gender@hotmail.com,boonyapa@buu.ac.th
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลรองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate
E-MAIL : sroongrat12@gmail.com ,rungrat@buu.ac.th
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน