หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750160

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories

2

10750260

สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Applied Statistics for Nursing Research

2

10650160

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Patho-Physiology and Pharmacology for Psychiatric and Mental Health Nursing

2

10650260

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Psychiatric and Mental Health Nursing I

2

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10750360

นโยบายและระบบสุขภาพ
Policy and Health System

2

10750460

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research and Research Utilization

3

10650360

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Psychiatric and Mental Health Nursing II

2

10650460

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing I

3

จำนวนหน่วยกิตรวม

10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

10660560

การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Practicum for Psychiatric and Mental Health Nursing II

3

วิชาเลือก

วิชาเลือก

3

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

10969960

วิทยานิพนธ์
Thesis

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 7 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102700 ต่อ 705, 707
เว็บไซต์ http://grd.buu.ac.th/wordpress/
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038-102836, 038-102875 Fax. 038-393476
เว็บไซต์ http://www.nurse.buu.ac.th
Facebook https://www.facebook.com/gradnursebuu