ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล

หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program) พย.บ. (B.N.S.) ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต...

READ MORE
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

  หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program) พย.บ. (B.N.S.) ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขนิษฐา ชื่นนิยม โทร.038-102886 อีเมล์ katay25238650@hotmail.com

READ MORE
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

กำหนดเปิดปีการศึกษา 2561

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณขนิษฐา ชื่นนิยม โทร.038-102886 อีเมล์ katay25238650@hotmail.com

READ MORE
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(ปริญญาโท International Program)

  Master of Nursing Science (Thai & International programs) : Community Nursing, Gerontological Nursing, Maternity Nursing and Midwifery, Mental Health and Psychiatric Nursing, Adult Nursing, Pediatric Nursing, Nursing Administration

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุ่งนภา ยศโชติ โทร.038-102808 อีเมล์ rungnapae@nurse.buu.ac.th

READ MORE
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (International Program)

  Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S.) Period of study: Not less than 4 years (8 semesters) but not more than 8 years Credit : not less than 143 credits including general education course 30 credits, core course 107credits, and elective course 6 credits

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรุ่งนภา ยศโชติ โทร.038-102808 อีเมล์ rungnapae@nurse.buu.ac.th

READ MORE
หลักสูตรเฉพาะทาง/อบรม

-ทารกแรกเกิด (รุ่นที่ 3) กำหนดเปิดเรียนเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2562
-เวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (4 เดือน)เร็วๆ นี้
-เวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (2 เดือน)เร็วๆ นี้
-การพยาบาลมะเร็ง เร็วๆ นี้
-บริหารการพยาบาล เร็วๆ นี้

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวาสนา ซิ้มเทียม โทร.038-102893 อีเมล์ wasanaa@buu.ac.th

READ MORE
กิจกรรมคณะ
Card image cap


Card image cap


Card image capดูกิจกรรมทั้งหมด...