ทำเนียบคณบดีผศ. ดร.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
พ.ศ.2525- ก.ย. 2533ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา
25 ม.ค. 2534 – 1 ต.ค. 2537รศ. ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
3 พ.ย. 2537-1 มิ.ย. 2541ผศ. ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
2 ก.ค. 2541 – 21 ก.ค. 2549ผศ. ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
1 ก.ย. 2549 – 31 ส.ค. 2557รศ. ดร.นุจรี ไชยมงคล
1 ก.ย. 2557 – 31 ส.ค. 2561ผศ. ดร.พรชัย จูลเมตต์
1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน