ทำเนียบอาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์
Asst. Prof. Capt. Patchanok Witheethamasak

อาจารย์

E-MAIL : patchanok@buu.ac.th

อาจารย์ กัญญารัตน์ ป้อมสุวรรณ
Kanyarat Pomsuwan

อาจารย์

E-MAIL : kanyarat.po@buu.ac.th

อาจารย์ กัญญ์กุลณัช รามศิริ
Kankunlanad Ramsiri

อาจารย์

E-MAIL : kankunlanad.ra@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr. Kanchana Piboon

อาจารย์

E-MAIL : kanchanap@buu.ac.th

อาจารย์ จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest

อาจารย์

E-MAIL : jaturada.ja@buu.ac.th

อาจารย์ จันทิมา ชินสร้อย
Chanthima Chinsoi

อาจารย์

E-MAIL : chanthima2@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
Asst. Prof. Dr. Jinjutha Chaisena Dallas

อาจารย์

E-MAIL : jinjutha@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Chintana Wacharasin

อาจารย์

E-MAIL : chintana@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
Asst. Prof. Chawirat Chunchomgul

อาจารย์

E-MAIL : chawirat@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri

อาจารย์

E-MAIL : siriporn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรัญญากร วิริยะ
Asst. Prof. charunyakorn Viriya

อาจารย์

E-MAIL : charunyakorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา จันทคีรี
Asst. Prof. Chonticha Chantakeeree

อาจารย์

E-MAIL : chantakeeree@buu.ac.th

อาจารย์ ชลาลัย เปียงใจ
Chalalai Piengjai

อาจารย์

E-MAIL : chalalai.pi@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr. Chutima Chantamit-O-Pas

อาจารย์

E-MAIL : kpchutima@buu.ac.th

อาจารย์ ช่อทิพย์ ผลกุศล
Chotip Phonkusol

อาจารย์

E-MAIL : chotip.ph@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof. Nachanok Aiadsuy

อาจารย์

E-MAIL : nachanok@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Asst. Prof. Dr. Duangjai Vatanasin

อาจารย์

E-MAIL : duangjai@buu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr. Darawan Thapinta

อาจารย์

E-MAIL : darawan.th@buu.ac.th

อาจารย์ ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad

อาจารย์

E-MAIL : damrongs@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr. Tatirat Tachasuksri

อาจารย์

E-MAIL : tatirat@buu.ac.th

อาจารย์ ตระกูลวงศ์ ฦๅชา
Trakulwong Luecha

อาจารย์

E-MAIL : trakulw@buu.ac.th

อาจารย์ นนทกร ดำนงค์
Nontakorn Damnong

อาจารย์

E-MAIL : nontakorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธีระรังสิกุล
Asst. Prof. Dr. Narumon Teerarungsikul

อาจารย์

E-MAIL : narumon@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr. Niphawan Samartkit

อาจารย์

E-MAIL : niphawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasem

อาจารย์

E-MAIL : boonyapa@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Dr. Panicha Ponpinij

อาจารย์

E-MAIL : somjit@buu.ac.th

อาจารย์ ปวีณา ติวาสิริพงศ์
Paweena Tivasiripong

อาจารย์

E-MAIL : paweena.ti@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. Punyarat Lapvongwatana

อาจารย์

E-MAIL : punyarat.la@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาจรา โพธิหัง
Asst. Prof. Pachara Photihung

อาจารย์

E-MAIL : pachara@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr. Photjanart Sarapat

อาจารย์

E-MAIL : photjanart@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Asst. Prof. Dr. Pornchai Jullamate

อาจารย์

E-MAIL : pornchai@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. พรนภา หอมสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Pornnapa Homsin

อาจารย์

E-MAIL : pornnapa@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ศรีโสภา
Asst. Prof. Dr. Pornpan Srisopa

อาจารย์

E-MAIL : pornpan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr. Patcharin Poonthawe

อาจารย์

E-MAIL : patcharh@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชามญชุ์ อินทะพุฒ
Asst. Prof. Dr. Pichamon Intaput

อาจารย์

E-MAIL : rodjana@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ พิริยา ศุภศรี
Assoc. Prof. Piriya Suppasri

อาจารย์

E-MAIL : supiriya@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. ภรณี พวงแก้ว
Dr. Paranee Pongkeow

อาจารย์

E-MAIL : paranee@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr. Pornpat Hengudomsub

อาจารย์

E-MAIL : pornpath@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคิณี เดชชัยยศ
Asst. Prof. Pakinee Detchaiyot

อาจารย์

E-MAIL : pakinee@buu.ac.th

อาจารย์ ร.อ.หญิง นาตยา แสงใส
Capt. Nattaya Sangsai

อาจารย์

E-MAIL : nattayas@buu.ac.th

อาจารย์ รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี
Russunan Jantarapakdee

อาจารย์

E-MAIL : russunan.ja@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate

อาจารย์

E-MAIL : rungrat@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa

อาจารย์

E-MAIL : laddawan@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย
Asst. Prof. Wachareekorn Aungkaprasatchai

อาจารย์

E-MAIL : wachareekorn@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วณิตา ขวัญสำราญ
Asst. Prof. Wanita Kwansumran

อาจารย์

E-MAIL : wanita@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณทนา ศุภสีมานนท์
Asst. Prof. Dr. Wantana Suppaseemanont

อาจารย์

E-MAIL : wantanas@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ ลาวัง
Asst. Prof. Dr. Wannarat Lawang

อาจารย์

E-MAIL : lawang@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริษา กันบัวลา
Asst. Prof. Warisa Kanbuala

อาจารย์

E-MAIL : warisa@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. วะนิดา น้อยมนตรี
Dr. Wanida Noimontree

อาจารย์

E-MAIL : noimontree@buu.ac.th

อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwong

อาจารย์

E-MAIL : tabootwong@buu.ac.th

อาจารย์ วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong

อาจารย์

E-MAIL : witchaporn.ki@buu.ac.th

อาจารย์ ศตวรรษ มูลสอน
Sattawat Moonsorn

อาจารย์

E-MAIL : sattawat.mo@buu.ac.th

อาจารย์ ศศิธร กรุณา
Sasithorn Karuna

อาจารย์

E-MAIL : sasitho@buu.ac.th

อาจารย์ ศิรินภา แก้วพวง
Sirinapa Kaewpoung

อาจารย์

E-MAIL : sirinapa.ka@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
Assoc. Prof. Dr. Siriyupa Sananreangsak

อาจารย์

E-MAIL : siriyupa_s@buu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr. Siriwan Sangin

อาจารย์

E-MAIL : yuenyong@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวลี สุนทรวิจิตร
Asst. Prof. Sarawalee Suntornvijitr

อาจารย์

E-MAIL : sarawalee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนจรณะ
Asst. Prof. Dr. Sahattaya Rattanajarana

อาจารย์

E-MAIL : sahattar@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr. Saifone Moungkum

อาจารย์

E-MAIL : saifone@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี หลักทอง
Asst. Prof. Dr. Sawitree Lakthong

อาจารย์

E-MAIL : sawitree_l@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี วงศ์อินจันทร์
Asst. Prof. Sawitree Wonginjun

อาจารย์

E-MAIL : sawitreew@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพิมพ์ ชูปาน
Asst. Prof. Siripim Chupan

อาจารย์

E-MAIL : Siripim@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธารัตน์ ชำนาญช่าง
Asst. Prof. Sutharat Chamnanchang

อาจารย์

E-MAIL : sutharat@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat

อาจารย์

E-MAIL : supits@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี มหากายนันท์
Asst. Prof. Suwannee Mahakaynun

อาจารย์

E-MAIL : suwannee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริสรา ฤทธิ์งาม
Asst. Prof. arisara Ritngam

อาจารย์

E-MAIL : arisara@buu.ac.th

อาจารย์ อาทิตยา อติวิชญานนท์
Artittaya Artiwitchayanon

อาจารย์

E-MAIL : artittaya@buu.ac.th

อาจารย์ อารียา สมรูป
Areeya Somroop

อาจารย์

E-MAIL : areeya.so@buu.ac.th

อาจารย์ อโนชา ทัศนาธนชัย
Anocha Tassanatanachai

อาจารย์

E-MAIL : anochat@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr. Khemaradee Masingboon

อาจารย์

E-MAIL : khemaradee@buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
Asst. Prof. Dr. Sorut Wongsuttitham

อาจารย์

E-MAIL : sorut@buu.ac.th