ทุนสนับสนุนการศึกษา

 • ทุน “กองทุนนางสาววนิดา ชูเกียรติชัย เพื่อสนองพระเดชพระคุณแม่ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.รสลิน คัคณางค์”
 • ทุน “กองทุนท่านผู้หญิง ม.ร.ว.รสลิน คัคณางค์”
 • ทุน “รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต” จำนวนปีละ ๗,๐๐๐ บาท
 • ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
 • ทุนสนับสนุน จาก The Friends of Burapha University at Scandinavian Village
 • ทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
 • ทุนสนับสนุน จากนายถวิล ฉัตรสมสง่า
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 • ทุน คุณแม่ปุย มารักษ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมัย รัตนกรีฑากุล)
 • ทุน “รศ. ดร.อาภรณ์ ดีนาน”
 • ทุนคุณแม่ชูศรี อาษารัฐ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ) จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ทุนนพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ (มูลนิธิสัมมาอาชีวะ) จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ทุนคุณจินตนา สนธิ จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท
 • ทุนคุณนิยม ประสงค์สัมฤทธ์ และศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต
 • ทุนสาขาการบริหารการพยาบาล หน่วยการศึกษาสกลนคร จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ทุนจากงานครบรอบการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๓๗ ปี จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๙,๕๐๐ บาท
 • ทุนคุณวัชรี กงทอง จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท
 • ทุนดอกผล “กองทุนเฉลิม – ทองก้อน เพชรเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ” จำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ทุนคุณพ่อเพ็ชร – คุณแม่ชุ้น สุวรรณประทีป